FCK føl­ger strøm­men

BT - - AL­KA SU­PER­LIGA -

SOM BT I dag kan af­slø­re, del­ta­ger FC Kø­ben­havn i for­hand­lin­ger­ne om en over­na­tio­nal tur­ne­ring. Bli­ver den no­get, vil klub­ben tra­ek­ke sig fra Su­per­liga­en, der så ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re en kon­kur­ren­ce mel­lem de al­ler­bed­ste.

Det vil na­ep­pe bli­ve ta­get godt imod af det øv­ri­ge fod­bold-Dan­mark, og jeg vil­le og­så selv skul­le syn­ke en ek­stra gang for at slu­ge den. Jeg har, så la­en­ge jeg kan hu­ske, na­e­ret en sa­er­lig ka­er­lig­hed til lan­dets bed­ste ra­ek­ke, og Su­per­liga­en har for mig og man­ge an­dre al­tid va­e­ret me­re in­ter­es­sant end bå­de Pre­mi­er Le­ague, La Li­ga, Bun­des­liga­en og Cham­pions Le­ague.

MEN FOR FC Kø­ben­havn, Ro­sen­borg, Ajax, Cel­tic og den slags klub­ber er de na­tio­na­le liga­er ik­ke nok. De skal spil­le eu­ro­pa­ei­sk for at kun­ne op­fyl­de de­res øko­no­mi­ske og sport­s­li­ge am­bi­tio­ner, hvil­ket de i frem­ti­den vil få sva­e­re­re ved in­den for de nu­va­e­ren­de struk­tu­rer, for alt ty­der på, at de stør­ste klub­ber har an­dre tan­ker.

Se­ne­st så vi ECA (for­e­nin­gen af eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, der sty­res af Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Bay­ern Mün­chen og Ju­ven­tus) pres­se UE­FA til at ind­s­kra­en­ke de min­dre lan­des ad­gang til Cham­pions Le­ague, og for­nem­mel­sen er, at de ar­bej­der på helt at bry­de med den nu­va­e­ren­de tur­ne­rings­form for at ind­fø­re de­res egen li­ga.

Det tvin­ger mel­lem­klub­ber som FCK til at ta­en­ke al­ter­na­tivt, hvis de og­så frem­over vil ha­ve et ni­veau, hvor de er øko­no­misk og sport­s­ligt at­trak­ti­ve nok til at til­tra­ek­ke spil­le­re som San­tan­der, Au­gustin­s­son, Oko­re og Boi­le­sen. Og det vil de.

MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.