Su­per­liga-di­rek­tør: Det lig­ner ik­ke et re­a­li­stisk sce­na­rie

BT - - ALKA SUPERLIGA - DÅR­LIG IDÉ

Di­rek­tør i Di­vi­sions for­e­nin­gen, Claus Thom­sen, er skep­tisk over for ud­mel­din­gen fra FC Kø­ben­havn om, at klub­ben er pa­rat til at for­la­de Su­per­liga­en, hvis der bli­ver etab­le­ret en trans­na­tio­nal liga. Det er han af fle­re år­sa­ger.

»Jeg for­står be­va­eg­grun­de­ne, men det be­ty­der ik­ke, jeg sy­nes, det er en god idé. For det sy­nes jeg ik­ke,« si­ger han.

»Mit bud er, at trans­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger, der ik­ke er eu­ro­pa­ei­ske top­tur­ne­rin­ger, vil ha­ve me­get van­ske­li­ge kom­merci­el­le vil­kår og ha­ve me­get sva­ert ved at pro­du­ce­re til­stra­ek­ke­lig va­er­di,« ly­der det vi­de­re.

Han me­ner Su­per­liga­en vil­le over­le­ve og fort­sat va­e­re et godt pro­dukt, selv hvis FC Kø­ben­havn og Brønd­by trak sig ud.

»Su­per­liga­en vil­le over­le­ve. Spørgs­må­let er på hvil­ket ni­veau. Hvis de tra­e­der ud, bli­ver der ved med at va­e­re en Alka Su­per­liga. Og den bli­ver og­så god, for der er no­gen, der tra­e­der ind og fyl­der de tom­me sko,« si­ger han. Hå­ber på af­lys­ning af CL-aen­dring Claus Thom­sen tror dog ik­ke, det en­der med at ske, på­pe­ger han:

»I min ver­den lig­ner det ik­ke et re­a­li­stisk sce­na­rie, at nog­le klub­ber tra­e­der ud. For jeg har sva­ert ved at se, hvor­dan man som en dansk klub, skal kun­ne ba­se­re sin va­er­di­ska­bel­se ale­ne på en pri­vat eu­ro­pa­ei­sk tur­ne­ring, hvor det ik­ke er Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na, Man­che­ster Ci­ty osv, man spil­ler mod, men i ste­det An­der­le­cht og Ajax. Et re­a­li­stisk bud er me­re, at hvis så­dan en ud­vik­ling kom­mer til at fo­re­gå, vil de na­tio­na­le tur­ne­rin­ger bli­ve ud­for­dret på, hvor me­get de vil til­pas­se sig for at kun­ne ho­no­re­re beg­ge de­le.«

Han hå­ber i ste­det, UEFA be­sin­der sig og til­ba­gerul­ler be­slut­nin­gen om at om­dan­ne Cham­pions Le­ague til en slags ’luk­ket’ eu­ro­pa­ei­sk su­per­liga for de bed­ste klub­ber på be­kost­ning af de mel­lem­sto­re liga­ers bed­ste hold., så­dan som den nye pra­esi­dent, Ale­xan­der Ce­fe­rin har sagt, han vil ar­bej­de for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.