BTs BUD PÅ FREMTIDENS FOD­BOLD-EU­RO­PA

BT - - ALKA SUPERLIGA -

HER ER BTs bud på, hvor­dan det euo­pa­ei­ske fod­bold­land­kort kan kom­me til at se ud i frem­ti­den, hvis fod­bold-Eu­ro­pa frem­over bli­ver op­delt i fle­re over­na­tio­na­le re­gio­nal­liga­er. Idéer­ne er på teg­ne­bra­et­tet, men in­tet er ved­ta­get. Det­te sce­na­rie er li­ge nu sand­syn­ligt:

ØVERSTE NI­VEAU: De stør­ste klub­ber med Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Bay­ern Mün­chen og Ju­ven­tus i spid­sen etab­le­rer en over­na­tio­nal tur­ne­ring – må­ske sta­dig un­der nav­net Cham­pions Le­ague – og in­vi­te­rer mu­lig­vis nog­le af de stør­ste klub­ber fra Ki­na, Nord- og Sy­da­me­ri­ka med. Del­ta­ger­ne spil­ler ik­ke med i de­res na­tio­na­le tur­ne­rin­ger.

NAESTØVERSTE NI­VEAU: Fle­re over­na­tio­na­le re­gio­na­le liga­er. De mel­lem­sto­re klub­ber som FC Kø­ben­havn, Ajax, PSV, An­der­le­cht og Cel­tic etab­le­rer en over­na­tio­nal nord­vest-eu­ro­pa­ei­sk tur­ne­ring. Det sam­me sker på Bal­kan, hvor klub­ber som Di­na­mo Za­greb og Rø­de Stjer­ne er to­ne­an­gi­ven­de, og i Øst­eu­ro­pa med Spar­ta Prag, Le­gia Warszawa og Steu­ea Buka­rest som ban­ner­fø­re­re.

TREDJEØVERSTE NI­VEAU: Na­tio­na­le tur­ne­rin­ger som Su­per­liga­en, Alls­venskan, Tip­pe­liga­en, AEres­di­vi­sio­nen osv. fort­sa­et­ter uden de stør­ste klub­ber. Der vil gi­vet­vis bli­ve etab­le­ret en form for op- og nedryk­ning mel­lem de for­skel­li­ge ni­veau­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.