FRYG­TER (NY) NIKKEDUKKE

Tid­li­ge­re lands­holds­spil­le­re bak­ker Vik­tor Fi­s­cher op ef­ter ud­brud for åben ska­erm

BT - - VM-KVALIFIKATION - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Gik Vik­tor Fi­s­cher over stre­gen, da han i et interview til Ka­nal 5 kald­te sig selv og si­ne lands­holdskam­me­ra­ter ’pat­tebørn’ ef­ter fi­a­sko­en mod Mon­te­ne­gro? Debatten ra­ser ef­ter den flam­boy­an­te an­gri­bers kon­tan­te kom­men­ta­rer, der fik land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de og an­fø­rer Si­mon Kjaer til at vars­le en al­vors­snak med Vik­tor Fi­s­cher.

Nu stemp­ler de tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­le­re Jakob Kjeld­b­jerg og Marc Rie­per ind og sa­er­ligt fra først­na­evn­te ly­der det, at Mid­dles­brough-an­gri­be­ren langt fra gik over stre­gen. Iføl­ge man­den, der i dag er mest kendt som va­ert for Ro­bin­son-eks­pe­di­tio­nen, bør Vik­tor Fi­s­chers ud­brud tva­er­ti­mod hyl­des.

»For mig er det af­gø­ren­de, at han ta­ger sig selv med i lig­nin­gen. I og med han gør det, me­ner jeg klart, at han er in­den for ski­ven,« si­ger den tid­li­ge­re Chel­sea-stop­per, som BT for ny­lig be­søg­te i hans fran­ske pa­ra­dis lidt uden for Ni­ce. Her var te­ma­et for­den nu v ae ren­de­un­der­hold­nings v aer t, at fod­bold­ver­de­nen er ved at bli­ve for grå og in­de­luk­ket og sav­ner no­get af den kant og kulør, man fin­der i blandt an­det re­a­li­ty­ver­de­nen. Set i den kon­tekst ram­mer Vik­tor Fi­s­chers fø­lel­ses­ud­brud iføl­ge Jakob Kjeld­b­jerg plet. Uden at gå over stre­gen. Bra­en­der igen­nem »Hav­de han sagt, at de­fen­si­ven var en sam­ling pat­tebørn, hav­de det va­e­ret et ka­em­pe pro­blem. Bå­de i for­del til ko­dek­set i om­kla­ed­nings­rum­met og det he­le. Men her ta­ger han al­le med mi­nus et par styk­ker (an­fø­rer Si­mon Kjaer og vi­ce­an­fø­rer Kas­per Sch­mei­chel). Lad os nu ba­re klap­pe i ha­en­der­ne over, at vi har en mand, som bra­en­der igen­nem. Og lad os pas­se godt på ham,« ly­der det fra Jakob Kjeld­b­jerg, der får op­bak­ning fra sin tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ga Marc Rie per:

»Det er vig­tigt, at man ik­ke sa­et­ter sig selv over hol­det. Det sy­nes jeg ik­ke, han har for­brudt sig mod. Jeg har la­en­get sav­net no­get sja­el fra den mo­der­ne fod­bold­spil­ler. At man er lidt me­re ’up­front’ og vi­ser no­get. Det er ble­vet me­get fint og for­sig­tigt, og der er Vik­tor Fi­s­cher et godt ek­sem­pel på en, der må­ske tra­e­der

Vi er pat­tebørn, og så har vi hel­ler ik­ke det held, der skal til. Vi kom­mer for dår­ligt fra start. Vi må le­ve med det. Vi har sat os i en lor­te­si­tu­a­tion, og nu må vi vi­se, at vi er mand­folk Vik­tor Fi­s­cher til Ka­nal 5 li­ge ef­ter kam­pen mod Mon­te­ne­gro

lidt uden for ski­ven. Det kun­ne va­e­re sagt me­get smar­te­re, men es­sen­sen af det, han si­ger, er jo det, vi al­le sad med som ind­tryk ef­ter kam­pen.« Far­lig kurs Ef­ter Vik­tor Fi­s­chers frustration for åben ska­erm gik bå­de an­fø­rer Si­mon Kjaer og land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de ud med kom­men­ta­rer om, at der ven­te­de en snak med Vik­tor Fi­s­cher.

Lidt se­ne­re vend­te Vik­tor Fi­s­cher selv til­ba­ge til ska­er­men og be­kla­ge­de si­ne kom­men­ta­rer.

En und­skyld­ning, som Jakob Kjeld­b­jerg tol­ker som en far­lig kurs, der går imod øn­sket om et me­re far­ve­rigt lands­hold.

»Så bli­ver han en nikkedukke, og det er jo skra­ek­ke­ligt. Nu sid­der jeg jo og ta­en­ker på, hvor man­ge kam­pe der går, før Vik­tor Fi­s­cher bli­ver en nikkedukke li­ge­som al­le de an­dre.«

»Jeg sy­nes, det er synd for os al­le­sam­men og ik­ke mindst fan­se­ne, hvis de fremad­ret­tet ik­ke kan få den umid­del­ba­re re­ak­tion fra spil­ler­ne la­en­ge­re. Hvis spil­ler­ne bli­ver ban­ge for at re­a­ge­re, som de egent­lig ta­en­ker. I prin­cip­pet er det jo det, der er sket igen­nem la­en­ge­re tid,« ly­der det fra Kjeld- bjerg, der i øv­rigt me­ner, at lands­hold­stop­pen selv har skabt ’Fi­s­cher-ga­te’ ved at ita­lesa­et­te den. Var no­get lig­nen­de sket i hans egen lands­hold­s­tid, hav­de hol­dets le­de­re ord­net pro­ble­ma­tik­ken in­ter­nt.

»Så var en Pe­ter Sch­mei­chel og Jo­hn Faxe gå­et hen og ta­get fat i min kra­ve, råbt mig ind i ho­ve­d­et el­ler svi­net mig til, og så vil­le den al­drig kom­me la­en­ge­re. De vil­le gå ud til pres­sen og si­ge ’in­gen kom­men­ta­rer’, og så vil­le den dø,« si­ger Kjeld­b­jerg og hen­vi­ser til da­ti­dens kla­re hie­rar­ki, som Marc Rie­per har sva­ert ved at fin­de på nu­ti­dens lands­hold.

Et hie­rar­ki, som den tid­li­ge­re West Ham- og Cel­tic-spil­ler ser som af­gø­ren­de for, at lig­nen­de ud­brud fra un­ge spil­le­re ik­ke fik le­ve­tid un­der Pe­ter Sch­mei­chel, Michael Laud­rup og co.

»Det er jo et lil­le ud­tryk for en man­gel på respekt over for hol­det og grup­pen at kom­me med så­dan en ud­ta­lel­se. Den­gang var der et hie­rar­ki med spil­le­re, der hav­de va­e­ret i ga­met i 10 år og le­ve­ret kon­ti­nu­er­ligt på klub- og lands­hold på et tårn­højt ni­veau. Dem har vi ik­ke på lands­hol­det nu – må­ske Chri­sti­an Erik­sen, men han si­ger ik­ke rig­tig no­get.«

Det gør Vik­tor Fi­s­cher. Spørgs­må­let er, om han og­så gør det frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.