SKIFT SYSTEM, ÅGE!

BT - - VM-KVALIFIKATION -

LANG VEJ TIL VM Åge Ha­rei­de er en pres­set land­stra­e­ner ef­ter en for­fa­er­de­lig start på VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Ef­ter sejr over Ar­me­ni­en og to ne­der­lag til Po­len og Mon­te­ne­gro ser det nu me­re end sva­ert ud for Dan­mark, der drøm­mer om at kom­me til VM i Rusland om to år.

Op­ti­mis­men ef­ter Morten Ol­sens af­sked er for­stum­met, re­sul­ta­ter­ne har svig­tet, tak­tik­ken har ik­ke vir­ket, og li­sten med kri­tik­punk­ter er lang. Eu­ro­pa­me­ster Bri­an Laud­rup og fod­bol­d­eks­pert Mik­kel Bi­s­choff gi­ver de­res bud på, hvor det er gå­et galt for nord­man­den. Mik­kel Bi­s­choff Bri­an Laud­rup

ik­ke un­der­vur­de­re, at det er test­kam­pe mod hold, der ik­ke har va­e­ret li­ge­så mo­ti­ve­ret som dan­sker­ne, for­di vi har få­et ny tra­e­ner, og der er kamp om plad­ser­ne. Man­ge af de an­dre hold ta­ger let på tra­e­nings­kam­pe­ne og går ik­ke så me­get op i det. Må­ske er vi ble­vet lu­l­let lidt falsk ind i en op­fat­tel­se af, at det gik bed­re, end det egent­lig gjor­de. Det var ud­ma­er­ket mod Ar­me­ni­en (den før­ste VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp, red.), men Ar­me­ni­en er ik­ke et sa­er­lig godt hold. De to gan­ge, vi er ble­vet te­stet rig­tigt, er vi fal­det igen­nem. Vi er ble­vet lu­l­let ind i en fo­re­stil­ling om, at vi kun­ne la­eg­ge me­re va­er­di i de tra­e­nings­kam­pe, end vi kun­ne.«

se kan Ha­rei­de ik­ke fort­sa­et­te med sy­ste­met på den kor­te ba­ne. Må­ske kan han ven­de til­ba­ge på den lan­ge ba­ne, når spil­ler­ne får er­fa­rin­gen, får kend­ska­bet til hin­an­den, og at der kom­mer nog­le suc­ces­op­le­vel­ser med det. Men li­ge nu har sy­ste­met spil­let fal­lit i to halv­le­ge, og det er det, Dan­mark har be­talt pri­sen for. Med de un­ge spil­le­re, vi har, og den man­gel på le­der­skab og er­fa­ring, der er på hol­det, kan jeg na­e­sten ik­ke se, at land­stra­e­ner­tea­met om en må­ned mod Ka­sak­h­stan, hvil­ket dy­best set er en ’vind-el­ler-for­svind-kamp’, kan spil­le med sam­me system. Så skal der i hvert fald ske et mira­kel i mel­lem­ti­den. At de får tra­e­net det helt ut­ro­ligt, men det ved vi, de ik­ke kan, for det er der ik­ke tid til.«

sam­men kun­net for­nem­me, at Tho­mas Dela­ney og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ik­ke fun­ge­rer sam­men. Ha­rei­de me­ner jo, at Dela­ney og isa­er Højb­jerg skal ha­ve en ved si­den af sig, som kan sty­re ham. Og det er dér, vi må gi­ve Kvist ros, for det er han god til. Han er må­ske en af de få, der har over­skud­det til at le­de spil­le­ren ved si­den af sig. Dela­ney spil­ler me­get på in­stinkt – li­ge­som Højb­jerg. Dela­ney sø­ger me­get hen, hvor bol­den er. Vi så mod Mon­te­ne­gro, at plud­se­lig var de to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re ude af po­si­tion, og der var mas­ser af plads til at spil­le bol­den rundt i. Må­let fra Mon­te­ne­gro kom lidt af, at Højb­jerg var va­ek – og at Dela­ney hal­se­de ef­ter Ste­van Jo­ve­tic. Og så lø­ber fle­re fra for­sva­ret ud. Der er in­gen kom­mu­ni­ka­tion el­ler le­der­skik­kel­ser der­ne­de, og de her fejl bli­ver ty­de­li­ge, når der bli­ver sco­ret mod én som re­gel, men så man­ge fejl i én si­tu­a­tion vi­ser me­get godt bil­le­det af et hold, der ik­ke er i har­moni fod­bold­ma­es­sigt.«

mang­let ideér. Vi har haft bol­den rig­tig me­get på go­de po­si­tio­ner på ba­nen. Men det har va­e­ret så ty­de­ligt at se, at de an­dre hold har lu­ret, hvad de skal gø­re. De skal ha­ve man­ge folk bag bol­den og ram­me os på om­stil­lin­ger. De an­dre hold kan godt se, at vi in­tet gør med bol­den. Vi spil­ler lang­somt, og vi har in­gen spil­le­re, der er go­de til at spil­le i de små rum. Ud­over Chri­sti­an Erik­sen. Og hvis han bli­ver luk­ket ned, har vi na­er­mest ik­ke an­det på den sid­ste tred­je­del. Med den spil­lestil, vi star­te­de beg­ge kam­pe mod Po­len og Mon­te­ne­gro, var vi alt for nem­me at luk­ke ned. Jeg sy­nes, vi skal sad­le lidt om og spil­le no­get po­wer-fod­bold. Vi er ik­ke dyg­ti­ge nok til at bry­de mod­stan­de­ren ned med bol­den, så vi skal spil­le lidt á la FC Kø­ben­havn. Me­re di­rek­te med en stor an­gri­ber og kom­me me­re over fløj­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.