Fo­kus på Dan­mark

Gud­mun­dur Gud­munds­son er ble­vet kon­tak­tet af an­dre ar­bejds­gi­ve­re, men OL-guld­vin­der­ne er dog sta­dig hans før­ste­pri­o­ri­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

Gud­mun­dur Gud­munds­son og Dansk Hånd­bold For­bund har end­nu ik­ke sat sig ved­for­hand­lings­bor­det fora t dis­ku­ter een kon­trakt­for la­en g el­se. Men no­get ty­der på, at DHF bør over­ve­je at skrue op for tem­po­et, hvis man øn­sker at va­e­re sik­ker på at for­la­en­ge sam­ar­bej­det med man­den bag OL-gul­det, når den nu­va­e­ren­de kon­trakt ud­lø­ber til som­mer. I hvert fald af­slø­rer Gud­mun­dur Gud­munds­son over for BT, at han er ble­vet kon­tak­tet af fle­re klub­ber og/ el­ler hånd­bold­for­bund, som har set sig var­me på isla­en­din­gen.

»Der har va­e­ret fo­re­spørgs­ler fra an­dre. Hen­ven­del­ser kan vi kal­de det. Men jeg har ik­ke sva­ret no­gen af dem på no­get. Jeg hol­der fo­kus på mit ar­bej­de for det dan­ske lands­hold. Og ik­ke an­det end det. Så jeg af­ven­ter og ser, hvad der sker. Li­ge nu hand­ler det om Dan­mark,« si­ger Gud­munds­son, som un­der­stre­ger, at han ik­ke selv er aktiv på mar­ke­det.

»Jeg har ik­ke selv gjort no­get ved det. Jeg er ik­ke op­sø­gen­de i for­hold til an­dre. Mit fo­kus er at fort­sa­et­te. Men det er klart, at vi (Gud­munds­son og DHF, red.) må ta­ge en snak om frem­ti­den. Det har vi ik­ke gjort end­nu, men vi har af­talt at gø­re det i slut­nin­gen af oktober el­ler be­gyn­del­sen af novem­ber,« si­ger han.

Gud­mun­dur Gud­munds­son vil ik­ke løf­te slø­ret for, hvem der har hen­vendt sig, men ryg­ter i hånd­bold­mil­jø­et går på, at Island, hvor Gud­munds­son tid­li­ge­re har va­e­ret land­stra­e­ner, er en af bej­ler­ne. Ik­ke no­get hastva­erk DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Morten Stig Christensen gav i slut­nin­gen af sep­tem­ber ud­tryk for i BT, at der ik­ke var no­get hastva­erk i for­hold til at for­la­en­ge med land­stra­e­ne­ren. Og han vil­le sam­ti­dig ik­ke løf­te slø­ret for, om hånd­bold­for­bun­det over­ho­ve­det øn­ske­rat forts aet te­med Gud­munds son i spid­sen, når kon­trak­ten ud­lø­ber – med be­grun­del­sen, at han ik­ke vil­le fø­re for­hand­lin­ger i me­di­er­ne.

Gud­mun­dur Gud­munds­son er knap så for­be­hol­den, og han er­ken­der ger­ne, at han ik­ke umid­del­bart har lyst til at slip­pe ta­get i Mik­kel Han­sen, Nik­las Lan­din og de an­dre dan­ske stjer­ner.

»Jeg er in­ter­es­se­ret i at fort­sa­et­te. Jeg kig­ger al­tid som tra­e­ner på, hvor­dan vi som hold har ud­vik­let os. Det ta­ger tid at byg­ge et hold op med en ny stra­te­gi i bå­de for­svar og an­greb, men det har vi gjort. Og nu har vi og­så op­le­vet det at vin­de OL-guld og spil­le rig­tig, rig­tig godt sam­ti­dig. Der er man­ge po­si­ti­ve ting, og der er go­de mu­lig­he­der for at fort­sa­et­te ud­vik­lin­gen. Jeg kig­ger og­så på, om jeg har et godt sam­ar­bej­de med spil­ler­ne og mi­ne as­si­stent­tra­e­ne­re og he­le sta­ben om­kring hol­det. Og det har jeg. Så ja, jeg er in­ter­es­se­ret i at fort­sa­et­te,« si­ger Gud­munds­son og til­fø­jer:

»Selv­føl­ge­lig ved man al­drig, hvad der sker. Men li­ge nu er mi­ne tan­ker om­kring det dan­ske hold.«

Gud­mun­dur Gud­munds­son har sam­ling med de dan­ske spil­le­re 1. novem­ber, når lands­hol­det mø­des for før­ste gang si­den guld­tri­um­fen i Rio. Her ga­el­der det EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Hol­land og Let­land. Og i sam­me om­ba­e­ring ty­der me­get alt­så på, at der skal fin­des en af­kla­ring om­kring land­stra­e­ner Gud­munds­sons frem­tid.

Der har va­e­ret fo­re­spørgs­ler fra an­dre. Hen­ven­del­ser kan vi kal­de det Gud­mun­dur Gud­munds­son

Gud­mun­dur Gud­munds­son er – und­skyld ud­tryk­ket – gud hos an­dre ar­bejds­gi­ve­re, men selv­om DHF og han end­nu ik­ke har talt om kon­trakt­for­la­en­gel­se, vil han ger­ne ar­bej­de vi­de­re med det dan­ske lands­hold. FOTO: REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.