REALVOLUTION

Re­al Madrid bru­ger tre mil­li­ar­der på nyt sta­dion. Men én ting for­bli­ver ua­en­dret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@sporten.dk

2,9 mil­li­ar­der kro­ner.

Så­dan ly­der sum­men for den plan­lag­te renove­ring af det sag­noms­pund­ne fod­bold­sta­dion Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu, der til dag­lig hu­ser det span­ske stor­hold, Re­al Madrid.

Tirs­dag kun­ne klub­bens pra­esi­dent, Fl­oren­ti­no Pérez, af­slø­re pla­ner­ne for sta­dio­net i ho­ved­sta­den sam­men med by­ens borg­me­ster, Ma­nu­ela Car­me­na. Af­ta­ge­ligt tag Pla­nen for de 2,9 mil­li­ar­der kro­ner el­ler 400 mil­li­o­ner eu­ro er at til­fø­re sta­dio­net et af­ta­ge­ligt tag.

Des­u­den skal fa­ca­den på det be­røm­te og iko­ni­ske sta­tion og­så ha­ve en tur gen­nem den sto­re de­sig­ner­møl­le.

»Vi kom­mer til at se en dra­ma­tisk for­an­dring af San­ti­a­go Ber­nabéu,« si­ger Fl­oren­ti­no Pérez iføl­ge The Gu­ar­di­an.

»Sta­dio­net er et af by­ens sto­re iko­ner, og vi vil gø­re det til et af ver­dens bed­ste sta­dio­ner og et ene­stå­en­de sym­bol for ho­ved­sta­dens styr­ke.«

Re­al Madrids sta­dionrenove­rin­ger

Vi kom­mer til at se en dra­ma­tisk for­an­dring af San­ti­a­go Ber­nabéu Fl­oren­ti­no Pérez

har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs, hvor fle­re for­slag er ble­vet nedstemt af by­rå­det i Madrid.

Langt om la­en­ge har man fun­det frem til en af­ta­le, så det 69 år gam­le sta­dion kan bli­ve renove­ret. En ting kom­mer dog ik­ke til at aen­dre sig på Ber­na­beu.

De 81.044 til­sku­er­plad­ser, som der i øje­blik­ket er plads til, kom­mer til at for­bli­ve det sam­me. Kon­kur­ren­ter­ne er og­så i gang Kon­kur­ren­ter­ne i At­léti­co Madrid og Bar­ce­lo­na har og­så gang i sta­dio­na­en­drin­ger. At­léti­co er net­op nu i gang med sin sid­ste sa­e­son på Vi­cen­te Cal­deron, hvor­ef­ter de flyt­ter til ’La Pe­i­na­ta’, der er i gang med at bli­ve byg­get til at kun­ne hu­se me­re end 73.000 til­sku­e­re.

Bar­ce­lo­nas sta­dion, Camp Nou, er og­så i gang med renova­tio­ner for et stør­re mil­li­ard­be­løb. Her er pla­nen at ud­vi­de sta­dio­net fra 99.000 til 105.000 til­sku­e­re, mens al­le sid­de­plad­ser skal over­da­ek­kes, hvor det nu er åbent på det me­ste af sta­dio­net.

Re­al Madrids sta­dionrenove­ring for­ven­tes at be­gyn­de i 2017 og skal va­e­re fa­er­digt i 2020.

FOTO: REALMADRID.COM og EPA

Så­dan skal Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéus fa­ca­de se ud i 2020. På det lil­le bil­le­de øverst til ven­stre er sta­dio­net, som det ser ud i dag. I mid­ten ses Re­al Madrids pra­esi­dent, Fl­oren­ti­no Pérez, sam­men med borg­me­ster Ma­nu­ela Car­men ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af pla­ner­ne. Til høj­re ses det nye sta­dion i af­ten­mør­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.