Nu kan du selv te­ste for HPV der­hjem­me

Fra års­skif­tet bli­ver det mu­ligt selv at te­ste for HPV-virus, der kan ud­vik­le sig til liv­mo­der­hals­kra­eft. He­le ver­den ven­ter på Dan­marks resultater

BT - - NYHEDER - Hei­di Pedersen | hped@bt.dk

Der er jo man­ge, som ik­ke bry­der sig om en gy­nae­ko­lo­gisk un­der­sø­gel­se, el­ler som ik­ke har tid til at gå til egen la­e­ge og få ta­get en scre­e­nings­prø­ve Jes­per Bon­de, se­ni­o­r­for­sker

Tre ud af fi­re dan­ske kvin­der mel­lem 23-65 år si­ger hvert år ja til at bli­ve scre­e­net for cel­le­for­an­drin­ger i un­der­li­vet og der­med og­så for virus­set HPV. Men den sid­ste fjer­de­del bli­ver ik­ke scre­e­net. Det er dem, hjem­me­te­sten er ret­tet imod. Det er Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, der står bag den nye hjemmetest, som de se­ne­ste år er ble­vet af­prø­vet blandt 24.000 af Re­gion Ho­ved­sta­dens kvin­der. Og kon­klu­sio­nen er klar: Hjem­me­te­sten fore­byg­ger liv­mo­der­hals­kra­eft og red­der liv, forta­el­ler se­ni­o­r­for­sker ved Hvi­d­ov­re Ho­spi­tals Pa­to­lo­gi­af­de­ling, Jes­per Bon­de til BT. Op­da­gel­se »Cir­ka 5000 kvin­der har te­stet sig selv for liv­mo­der­hals­kra­eft i hjem­met og har sendt prø­ven re­tur til os. Blandt de 5000 har vi fun­det fle­re kvin­der med be­hand­lings­kra­e­ven­de cel­le­for­an­drin­ger, men og­så kvin­der med liv­mo­der­hals­kra­eft. Og for­di de ik­ke del­ta­ger i scre­e­nin­gen, vil­le syg­dom­men ik­ke va­e­re ble­vet op­da­get, før den vir­ke­lig hav­de bidt sig fast,« si­ger han. Før­ste i ver­den Hjem­me­sten be­står af en lil­le ly­se­rød bør­ste, og op til 90.000 kvin­der vil over de na­e­ste par år bli­ve in­vi­te­ret til at ta­ge en HPV-hjemmetest i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Der­med bli­ver re­gio­nen de før­ste i ver­den, som til­by­der en kra­eft­fore­byg­gen­de hjemmetest som en del af scre­e­nings­pro­gram­met mod liv­mo­der­hals­kra­eft, som ca. 99 kvin­der hvert år dør af i Dan­mark.

»Der er jo man­ge, som ik­ke bry­der sig om en gy­nae­ko­lo­gisk un­der­sø­gel­se, el­ler som ik­ke har tid til at gå til egen la­e­ge og få ta­get en scre­e­nings­prø­ve.« si­ger Jes­per Bon­de og fort­sa­et­ter:

»Og her er hjem­me­te­sten et al­ter­na­tiv, som kan gø­re det let­te­re og me­re til­ga­en­ge­ligt for kvin­der­ne,« si­ger Jes­per Bon­de.

Er man HPV-po­si­tiv ef­ter en hjemmetest, skal man en tur til la­e­gen. Den en­de­li­ge di­ag­no­se stil­les ef­ter en la­e­ge­ta­get scre­e­nings­prø­ve. Det er me­nin­gen, at hjem­me­te­sten på sigt skal ud­vi­des til re­sten af lan­det. Sam­ti­dig er Sve­ri­ge, Nor­ge, Eng­land og Au­stra­li­en me­get in­ter­es­se­re­de i Re­gion Ho­ved­sta­dens er­fa­rin­ger med HPV-hjem­me­te­sten.

Fra 2017 vil Hol­land og­så til­by­de te­sten.

• Re­gion Ho­ved­sta­dens kvin­der bli­ver de før­ste i ver­den, der kom­mer til at mod­ta­ge en ny hjemmetest for HPV-virus. FO­TO: HVI­D­OV­RE HO­SPI­TAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.