PO­LI­TI­BOSS AD­VA­RET

BT - - NYHEDER -

AFSLØRING ejer virk­som­he­der­ne Just Trai­ning og Dy­na­mic Ap­pro­ach – op­ga­ver for me­re end 20 mil­li­o­ner kro­ner, uden at op­ga­ver­ne kom i de lov­plig­ti­ge ud­bud el­ler blev an­non­ce­ret.

Lov­giv­nin­gen er el­lers en­kel: Op­ga­ver på over en mil­li­on kro­ner skal i ud­bud, mens op­ga­ver mel­lem 500.000 og en mil­li­on kro­ner skal an­non­ce­res med en be­skri­vel­se af op­ga­ven, til­de­lings­kri­te­ri­er og even­tu­el­le krav til til­buds­gi­ve­ren, så­le­des at an­dre kon­su­len­ter og­så kan by­de på op­ga­ven. Jurist un­dre­de sig I mail­kor­re­spon­dan­cen, som er fra fe­bru­ar 2012, un­drer den juri­di­ske kon­su­lent for ud­bud og kon­trak­ter i Rigs­po­li­tiets af­de­ling for kon­cer­nind­køb sig der­for over, at en kon­su­len­ty­del­se for­mid­let af Chri­sti­ne Thor­sen ik­ke skal i ud­bud.

Iføl­ge juri­sten er den ‘én i en lang ra­ek­ke af kon­trak­ter, der sam­let set over­sti­ger ta­er­skel­gra­en­sen for ud­bud’, og der­for for­sø­ger hun at få svar på, hvem der har be­slut­tet, at op­ga­ver­ne ik­ke skal i ud­bud el­ler an­non­ce­res.

I et svar til juri­sten sva­rer vi­cepo­li­ti­me­ster og se­kre­ta­ri­ats­chef i Rigs­po­li­tiets Kon­cern­ser­vi­ce Met­te Tjal­ve, at pro­ble­met ik­ke er nyt, og at man le­ver med ri­si­ko­en for, at den­ne prak­sis er ulov­lig. Des­u­den frem­går det, at det var Bet­ti­na Jen­sens be­slut­ning ik­ke at sen­de op­ga­ver­ne i ud­bud:

»Vi ar­bej­der her – som al­tid – på Bet­ti­nas ri­si­ko i for­hold til det ud­bud­s­ret­li­ge på kon­su­len­t­om­rå­det. Så jeg ser ik­ke, at vi har et ’nyt’ pro­blem her;-) Mvh met­te,« skri­ver hun.

Forsk­nings­chef ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le Ro­ger FE­BRU­AR 1. KL. 11.57 Buch me­ner, at de nye mail vi­ser, at le­del­sen be­vidst bry­der reg­ler­ne.

»Det her ty­der på, at de in­vol­ve­re­de bry­der reg­ler­ne med åb­ne øj­ne. Det ser ud som om, at man ud­ma­er­ket er klar over, at der er et pro­blem, men blot va­el­ger at fort­sa­et­te. Le­del­sen Det ty­der på, at de bry­der reg­ler­ne med åb­ne øj­ne. Det ser ud som om, at man ud­ma­er­ket er klar over, at der er et pro­blem bur­de re­a­ge­re på juri­stens mail ved en­ten at do­ku­men­te­re, at der ik­ke er juri­di­ske pro­ble­mer el­ler ved at un­der­sø­ge sa­gen grun­digt,« si­ger han og til­fø­jer:

»I ste­det for at hand­le på det, fort­sa­et­ter Rigs­po­li­ti­et med at hy­re de to kon­su­len­ter, vel­vi­den­de, at det er ulov­ligt. Og der­med over­tra­e­der man en lang ra­ek­ke reg­ler in­den for den of­fent­li­ge for­valt­ning. Det er un­der al kri­tik.« Advarsel blev fe­jet va­ek BT af­slø­re­de de tvivls­om­me mil­li­onkon­trak­ter i ju­ni, og da ud­tal­te Rigs­po­li­tiets øko­no­mi­di­rek­tør Ni­ko­laj Ve­je, at det var Rigs­po­li­tiets op­fat­tel­se, at de lu­kra­ti­ve mil­li­onkon­trak­ter ik­ke skul­le i ud­bud el­ler an­non­ce­res, for­di man dels ik­ke kend­te om­fan­get af op­ga­ver­ne, og dels for­di Rigs­po­li­ti­et ik­ke så op-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.