OM LOVBRUD

BT - - NYHEDER -

2. KL. 12.33 FE­BRU­AR ga­ver­ne som sam­men­ha­en­gen­de. Først da BT frem­lag­de den grun­di­ge do­ku­men­ta­tion, bad han Bet­ti­na Jen­sen af­le­ve­re en re­de­gø­rel­se om sa­gen.

I Rigs­po­li­tiets re­de­gø­rel­se om sa­gen står der dog in­tet om ad­vars­ler­ne fra juri­sten. Det er på trods af, at juri­sten 25. juli, mens re­de­gø­rel­sen er un­der ud­ar­bej­del­se, send­te den til Ni­ko­laj Ve­je, for­di hun fryg­te­de, at den ik­ke ind­gik.

Kor­re­spon­dan­cen kom kun frem, for­di den blev sendt ano­nymt til Kam­me­rad­vo­ka­ten i for­bin­del­se med ad­vo­ka­ter­nes uvil­di­ge vur­de­ring af Rigs­po­li­tiets egen re­de­gø­rel­se. ’Sta­er­kt foru­ro­li­gen­de’ Knut Got­fred­sen, der er for­mand for Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal Dan­mark, er må­l­løs.

»Det er sta­er­kt foru­ro­li­gen­de, at nog­le an­sat­te i Rigs­po­li­tet le­ver med en kendt ri­si­ko for, at det, man la­ver, er ulov­ligt. Isa­er når man fra en juri­disk kom­pe­tent me­d­ar­bej­der får op­lyst, at det for­modent­lig er ulov­ligt. Det vil­le jo med­fø­re helt rets­lø­se til­stan­de, hvis bor­ger­ne hav­de en li­ge så af­slap­pet hold­ning. Det er og­så tan­ke­va­ek­ken­de, at sa­gen til­sy­ne­la­den­de ik­ke har med­ført sank­tio­ner for den på­ga­el­den­de af­de­lings­chef. Det er ik­ke va­er­digt for dansk po­li­ti,« si­ger han.

Som en kon­se­kvens af sa­gen er Bet­ti­na Jen­sen nu ik­ke la­en­ge­re an­svar­lig for ind­købs­funk­tio­nen i Rigs­po­li­ti­et, der nu er lagt un­der Rigs­pol­tiets Kon­cer­nø­ko­no­mi.

Men hun er sta­dig af­de­lings­chef for Kon­cern­ser­vi­ce. BT kun­ne den 26. ju­ni i år af­slø­re, at af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen sik­re­de to ven­ner – en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner og kol­le­ga – kon­su­lent­ho­nora­rer i Rigs­po­li­ti­et for 20 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re tre år for re­k­rut­te­ring og kon­su­len­tas­si­stan­ce. De fik og­så ud­be­talt mil­li­on-ho­nora­rer i en år­ra­ek­ke i DR, da Bet­ti­na Jen­sen var ind­købs­chef dér. An­dre kon­su­len­ter fik ik­ke mu­lig­hed for at by­de på de lu­kra­ti­ve mil­li­on-op­ga­ver, som i fle­re til­fa­el­de ik­ke kom i de lov­plig­ti­ge ud­bud. Des­u­den blev der ud­be­talt sto­re ho­nora­rer uden un­der­skrev­ne kon­trak­ter, li­ge­som ind­gå­e­de af­ta­ler uden bud­ge­tram­mer be­tød, at ud­gif­ter­ne til de to kon­su­len­ter eks­plo­de­re­de. 30. sep­tem­ber slog Kam­me­rad­vo­ka­ten fast, at al­le af­ta­ler var ulov­li­ge. Rigs­po­li­ti­et har som kon­se­kvens af sa­gen stram­met op på reg­ler­ne og fjer­net ind­købs­funk­tio­nen fra Bet­ti­na Jen­sens af­de­ling, Kon­cern­ser­vi­ce, så hun ik­ke uden vi­de­re kan hy­re ek­ster­ne kon­sul­ten­ter. ’For­tolk­nings­ma­es­sig usik­ker­hed’

»Det for­modes, at der me­nes, at der er en ge­ne­rel for­tolk­nings­ma­es­sig usik­ker­hed ved­rø­ren­de mu­ligt be­hov for ud­bud af op­ga­ver, selv om de iso­le­ret set er un­der ud­buds­gra­en­sen,« sva­rer Ni­ko­laj Ve­je.

I sin egen re­de­gø­rel­se om sa­gen skri­ver Bet­ti­na Jen­sen in­tet om, at hun var ad­va­ret om ulov­lig­he­der­ne af en jurist. Men Ve­je me­ner ik­ke, at der er gjort for­søg på at skju­le no­get:

»Vi for­hol­der os dag­ligt til man­ge ting, uden at det in­vol­ve­rer pres­se­da­ek­ning. Der har ik­ke va­e­ret øn­ske om at da­ek­ke over mail­kor­re­spon­dan­cen, og Kon­cern­ser­vi­ce over­ve­je­de selv­føl­ge­lig, om den skul­le ind­gå i re­de­gø­rel­sen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.