OVER­VÅ­GET OG AF­LYT­TET

Finn blev of­fer for des­pe­rat selv­ta­egt i Emi­lie-sa­gen KUN I BT: Nu ta­ler han ud om sit ma­re­ridt

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

OVER­VÅG­NING

Emi­lie Meng for­svandt 10. juli ved Kor­sør Sta­tion, hvor hun skil­tes med si­ne ve­nin­der ef­ter en by­tur. Si­den har bå­de po­li­ti og fri­vil­li­ge ledt ef­ter den 18-åri­ge kvin­de. Men hun er spor­løst for­s­vun­det.

I au­gust iva­er­k­sat­te en grup­pe fri­vil­li­ge ef­ter­sø­ge­re fra Fa­ce­book­grup­pen ’For­s­vund­ne Per­so­ner’ så en pri­vat over­våg­ning af Finn Pe­ter­sens hus i Kor­sør. De men­te, at Emi­lie Meng kun­ne be­fin­de sig i hu­set. Det forta­el­ler Hel­le Flind­t­holm, der er med­lem af grup­pen.

»Da jeg fin­der ud af det, får jeg det så dår­ligt, for­di det stri­der imod min moral og etik. Det er jo selv­ta­egt,« si­ger Hel­le Flind­t­holm.

Hun for­kla­rer, at med­lem­mer fra ’For­s­vund­ne Per­so­ner’ på skift har over­vå­get adres­sen med hen­blik på at føl­ge ef­ter adres­sens be­bo­e­re, når de kør­te til og fra ste­det. Der er an­gi­ve­ligt og­så ble­vet fo­re­ta­get en ulov­lig af­lyt­ning.

Alt det­te er fo­re­gå­et uden po­li­tiets del­ta­gel­se. Det frem­går af en mail­kor­re­spon­dan­ce mel­lem Hel­le Flind­t­holm og Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, der ef­ter­for­sker sa­gen. BT er i be­sid­del­se af kor­re­spon­dan­cen.

Finn Pe­ter­sen forta­el­ler, at lo­kal­sam­fun­dets mi­stan­ke har haft al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for ham:

»Jeg kan godt for­stå, at man bli­ver des­pe­rat, når en per­son, man ken­der, for­svin­der ud i det blå, og der in­gen spor er at gå ef­ter. Men det er dybt gra­en­se­over­skri­den­de og cho­ke­ren­de, hvis pri­vat­per­so­ner har over­vå­get min ejen­dom,« si­ger den 67-åri­ge pen­sio­nist. Gik til po­li­ti­et Hel­le Flind­t­holm og mindst en an­den, som BT har va­e­ret i kon­takt med, har hen­vendt sig til po­li­ti­et, for­di de blev be­kendt med, at der mu­lig­vis fo­re­gik ulov­lig over­våg­ning af Finn Pe­ter­sens hus.

»Jeg fin­der plud­se­lig ud af, at man si­den au­gust må­ned har over­vå­get per­so­ner på en adres­se i Kor­sør, for­di na­bo­en men­te, at en kvin­destem­me råb­te ef­ter sin mor og på hja­elp, mens der er ble­vet hørt ban­ke- og spar­ke­ly­de,« si­ger hun til BT.

Po­li­ti­et be­kra­ef­ter over for BT, at man har få­et en hen­ven­del­se om ulov­lig over­våg­ning, men man har ik­ke fun­det no­gen be­vi­ser på, at den­ne over­våg­ning har fun­det sted. Man­ge ryg­ter Grund­la­eg­ge­ren af ’For­s­vund­ne Per­so­ner’, Sofie Søn­derup, øn­sker ik­ke kom­men­te­re be­skyld­nin­ger­ne om over­våg­ning, men un­der­stre­ger, at man vi­de­re­gi­ver al­le in­for­ma­tio­ner til po­li­ti­et.

»Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det­te. Vi over­dra­ger alt, hvad vi fin­der, og al­le in­for­ma­tio­ner til po­li­ti­et, og po­li­ti­et gør et rig­tig flot styk­ke ar­bej­de. Som jeg og­så sag­de i går (tirs­dag, red.), fl­o­re­rer der så man­ge ryg­ter, og det er ae­r­ger­ligt, at nog­le va­el­ger at hop­pe med på den vogn, for det gav­ner ik­ke no­gen. Alt, hvad vi fo­re­ta­ger os i grup­pen, er fa­mi­li­en og po­li­ti­et ori­en­te­ret om,« si­ger hun til BT og forta­el­ler sam­ti­dig, at ’For­s­vund­ne Per­so­ner’ på søn­dag vil fort­sa­et­te ef­ter­søg­nin­gen af Emi­lie Meng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.