Gym­na­sie­e­le­ver strej­ke­de

BT - - NYHEDER -

Ele­ver på 90 gym­na­si­er og han­dels­sko­ler i lan­det ned­lag­de tors­dag un­der­vis­nin­gen i pro­test mod at re­ge­rin­gen vil spa­re på ud­dan­nel­ses­om­rå­det og for­rin­ge ud­dan­nel­ses­støt­ten, op­ly­ser Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning (DGS), der bak­ker ele­ver­nes be­slut­ning op.

»Jeg sy­nes, at de nedska­e­rin­ger, som re­ge­rin­gen vil ha­ve igen­nem, er helt van­vit­ti­ge. Vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stem er det, der skal løf­te Dan­mark i frem­ti­den,« si­ger for­mand Mar­tin Thing.

I fi­nans­lo­vs­for­sla­get la­eg­ger re­ge­rin­gen op til, at lan­dets ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner skal spa­re over 8,7 mil­li­ar­der kro­ner sam­let over fi­re år. Det går ud over kva­li­te­ten af un­der­vis­nin­gen, me­ner for­man­den for DGS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.