Leo­nard Co­hen: Jeg er klar til at dø

BT - - NYHEDER -

MAET AF DA­GE Snart har den le­gen­da­ri­ske san­ger og sangskri­ver Leo­nard Co­hen sun­get sit ver­dens­hit ’Hal­le­lujah’ for sid­ste gang. I hvert fald hvis man skal tro den al­dren­de mu­si­ker selv. I et nyt in­ter­view med The New Yor­ker la­eg­ger 82-åri­ge Leo­nard Co­hen nem­lig ik­ke skjul på, at han for­be­re­der sig på at dø.

»Jeg har no­get ar­bej­de, der skal gø­res. Jeg skal ord­ne nog­le for­ret­nin­ger. Jeg er klar til at dø. Jeg hå­ber ik­ke, det bli­ver alt for ube­ha­ge­ligt,« in­drøm­mer Leo­nard Co­hen i in­ter­viewet.

Om det bli­ver in­den for det na­e­ste par år, Leo­nard Co­hen si­ger far­vel til den­ne ver­den, tør han dog ik­ke spå om. Men som det ser ud nu, mi­ster han me­re liv­se­ner­gi hver ene­ste dag, si­ger han i in­ter­viewet. Tek­ster om dø­den Han bru­ger dog ik­ke sin sid­ste tid på at ta­en­ke over, hvad der ven­ter på den an­den side.

»Jeg sø­ger ik­ke in­for­ma­tion, som jeg helt sik­kert ik­ke vil­le va­e­re i stand til at be­ar­bej­de – hel­ler ik­ke selv om den blev gi­vet til mig,« ly­der det.

In­ter­viewet med The New Yor­ker sker i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af Leo­nard Co­hens se­ne­ste al­bum ’You Want It Dar­ker’, der ud­kom­mer 21. ok­to­ber.

Al­bum­met oser af po­e­ti­ske tek­ster om dø­den, og iføl­ge mu­si­ke­ren selv for­ven­ter han ik­ke at fa­er­dig­gø­re alt det, han har sat i gang i sit liv.

»De spi­ri­tu­el­le ting er hel­dig­vis fal­det på plads – tak Gud for det – og det er jeg dybt tak­nem­me­lig for,« si­ger Leo­nard Co­hen. Jeg har no­get ar­bej­de, der skal gø­res. Jeg skal ord­ne nog­le for­ret­nin­ger. Jeg er klar til at dø. Jeg hå­ber ik­ke, det bli­ver alt for ube­ha­ge­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.