Ny af­stem­ning er sid­ste ud­vej

BT - - NYHEDER -

SKOT­LAND OG BRE­XIT Skot­lands re­ge­ring vil i na­e­ste uge of­fent­lig­gø­re et ud­kast til et for­slag om en ny af­stem­ning om uaf­ha­en­gig­hed som en sid­ste ud­vej, hvis na­tio­nen ik­ke kan op­ret­hol­de na­e­re re­la­tio­ner til EU, når Stor­bri­tan­ni­en for­la­der uni­o­nen. Så­dan ly­der det fra første­mi­ni­ster Ni­co­la Stur­geon. »Der er ik­ke no­gen ra­tio­nel grund til, at Stor­bri­tan­ni­en skul­le for­la­de det in­dre mar­ked, og der er hel­ler ik­ke no­get man­dat til det,« si­ger hun i en ta­le på Det Skot­ske Na­tio­nal Par­tis lands­mø­de i Glas­gow.

Hun til­fø­jer, at det vil­le va­e­re »for­fat­nings­ma­es­sig van­da­lis­me« at for­sø­ge at ig­no­re­re det skot­ske par­la­ments stem­me den­ne dis­kus­sion. i Kapret ud­fald Skot­ter­ne for­ka­ste­de ved en fol­ke­af­stem­ning i 2014 for­sla­get om en løs­ri­vel­se fra Stor­bri­tan­ni­en. 45 pct. af va­el­ger­ne stem­te for uaf­ha­en­gig­hed, mens 55 pct. stem­te imod. Skot­ter­ne stem­te ved fol­ke­af­stem­nin­gen i ju­ni for at bli­ve i EU, men de står til at for­la­de EU-sa­m­ar­bej­det, da Stor­bri­tan­ni­en som hel­hed stem­te for en ud­tra­e­den. Hun si­ger, at med­lem­mer­ne af hen­des par­ti igen vil stem­me imod pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays lov­for­slag om at fø­re Stor­bri­tan­ni­en ud af EU. Hun be­skyl­der høj­re­fløj­en i Mays kon­ser­va­ti­ve par­ti for at ha­ve »kapret« ud­fal­det af EU-fol­ke­af­stem­nin­gen.

Fle­re af EUs le­de­re, der­i­blandt den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel, har ud­talt, at Stor­bri­tan­ni­en ik­ke kan bi­be­hol­de sin plads i det in­dre mar­ked, hvis ik­ke der løs­nes for im­mi­gra­tions­kon­trol­len.

En ny rap­port vi­ser, at bre­xit kan ko­ste Skot­land 80.000 job, og hvad der sva­rer til na­e­sten 17.000 kr. pr. per­son i brut­to­na­tio­nal­pro­dukt. Det skrev den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent tid­li­ge­re i den­ne må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.