Al­ler-chef vil­le stop­pe me­die-skan­da­le

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Da en me­di­eskan­da­le til­ba­ge i 2007 ra­se­de i Nor­ge, vil­le Al­ler Me­di­as øver­ste chef sik­re sig, at no­get lig­nen­de ik­ke fo­re­gik i Dan­mark. Der­for ret­te­de han ef­ter eget ud­sagn hen­ven­del­se til Henrik Qvortrup, der den­gang var che­fre­dak­tør for kon­cer­nens pri­ma­e­re slad­der­blad, Se og Hør.

I Ret­ten i Glo­strup for­tal­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pål Tho­re Kros­by tors­dag, hvor­dan de to ma­end drøf­te­de det nor­ske fo­re­ta­gen­de.

Her ef­ter­for­ske­de po­li­ti­et Nor­dea-an­sat­te for at ha­ve la­ek­ket kre­dit­kor­top­lys­nin­ger til den nor­ske pen­dant til Se og Hør.

»Jeg spurg­te ham, om det kun­ne va­e­re til­fa­el­det, at vi brug­te de sam­me me­to­der som i Oslo. Bag­grun­den for at spør­ge var selv­føl­ge­lig at sik­re, at det ik­ke var til­fa­el­det,« si­ger Pål Tho­re Kros­by.

Be­ske­den fra Henrik Qvortrup var dog klar. Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør kun­ne va­e­re gan­ske ro­lig: der var in­tet at kom­me ef­ter.

Hvad Qvortrup ik­ke for­tal­te, var, at han det ef­ter­føl­gen­de år trod­se­de Al­ler-che­fens øn­ske, da han i ju­ni 2008 ind­gik en aftale med en it-mand, der gen­nem sit ar­bej­de for Nets kun­ne spo­re kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort.

Net­op det­te sam­ar­bej­de er grun­den til, at Henrik Qvortrup i dag er til­talt i den så­kald­te Se og Hør-sag. Det sam­me er to an­dre tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer, to jour­na­li­ster og it-man­den, der si­den blev kendt som tys-tys-kil­den.

Selv om fle­re af de til­tal­te i vidt om­fang er­ken­der det ske­te, na­eg­ter de sig skyl­di­ge i an­kla­gen om ha­ck­ing, be­stik­kel­se el­ler med­vir­ken her­til.

Ek­sem­pel­vis in­si­ste­rer Henrik Qvortrup på, at han ik­ke hav­de den fjer­ne­ste anel­se om, at sa­m­ar­bej­det var ulov­ligt. Ik­ke kar­ri­ere­frem­men­de »Jeg er da godt klar over, at det ik­ke li­ge­frem vil­le va­e­re kar­ri­ere­frem­men­de for kil­den ude på Nets, hvis det blev op­da­get. Men jeg hav­de ik­ke no­gen grund til at tro, at de her op­lys­nin­ger var skaf­fet på en ulov­lig må­de,« har Qvortrup sagt.

Omvendt har bå­de Al­ler Me­dia og to eks-che­fer på Se og Hør valgt at ta­ge an­sva­ret på sig.

I en til­stå­el­ses­sag i au­gust modt­og Al­ler Me­dia en bø­de på ti mil­li­o­ner kro­ner, mens tid­li­ge­re nyheds­chef Li­se Bon­de­sen og tid­li­ge­re re­dak­tions­chef Kim Bre­tov hver blev idømt seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.