’De ge­nind­fø­rer jo fat­tig­går­de­ne’

BT - - NYHEDER -

1933, be­gynd­te man at la­ve me­re ob­jek­ti­ve reg­ler for, hvor­når man er be­ret­ti­get til so­ci­al­hja­elp. Reg­ler, der så ga­el­der for al­le, så man ik­ke be­hø­ver at ned­va­er­di­ge sig til at stå med hat­ten i hån­den og tig­ge om hja­elp. Der­med luk­ke­de fat­tig­går­de­ne. Al­min­de­li­ge lej­lig­he­der Hels­in­gø­rs borg­me­ster, Benedikte Kiaer (K) har ud­talt til Ek­stra Bla­det, at hun me­ner, det er helt ude af pro­por­tio­ner at sam­men­lig­ne med de gam­le fat­tig­går­de:

»Der er slet ik­ke ta­le om fat­tig­går­de el­ler fat­tig­hu­se. Det er gan­ske al­min­de­li­ge lej­lig­he­der, hvor man nu kan la­ve to le­je­kon­trak­ter i ste­det for én. Des­u­den er vo­res al­me­ne bo­li­ger i Hels­in­gør af høj stan­dard,« si­ger Benedikte Kiaer.

Hels­in­gør Kom­mu­ne har få­et fle­re hen­ven­del­ser fra an­dre kom­mu­ner, der øn­sker at føl­ge pro­jek­tet. Men Bo­ligsel­ska­ber­nes Lands­for­bund har fo­re­lø­big ik­ke over­blik over, om det er no­get, der bre­der sig til he­le lan­det, forta­el­ler di­rek­tør Bent Mad­sen.

»Sel­ve det at fle­re kan bo i sam­me le­je­mål har fle­re ta­enkt på i for­bin­del­se med det sto­re an­tal flygt­nin­ge, der er kom­met ud i kom­mu­ner­ne. Men i for­bin­del­se med ind­fø­rel­se af kon­tant­hja­elpslof­tet fryg­ter vi den ul­ti­ma­ti­ve ka­ta­stro­fe, hvor der kan kom­me ud­sa­et­tel­ser af en­li­ge med børn. Vi prø­ver at gi­ve øko­no­misk rå­d­giv­ning, men det er en ka­em­pe ud­for­dring, for­di bo­lig­mang­len i for­vej­en er stor. Nog­le bli­ver i før­ste om­gang red­det af bør­ne­pen­ge­ne, der kom­mer i den­ne må­ned. I na­e­ste må­ned er nog­le må­ske hel­di­ge at få pen­ge til­ba­ge på var­me­regn­ska­bet. An­dre for­sø­ger at lå­ne sig frem,« for­kla­rer Bent Mad­sen.

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann(V) har ik­ke haft mu­lig­hed for at stil­le op til in­ter­view in­den de­ad­li­ne, men gi­ver den­ne kom­men­tar via sin pres­se­chef:

»Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at kom­mu­ner­ne har for­skel­li­ge red­ska­ber i va­er­k­tøjskas­sen til at lø­se op­ga­ven med at fin­de bo­li­ger til ud­sat­te bor­ge­re. Her kan bo­fa­el­les­ska­ber va­e­re en god, mid­ler­ti­dig løs­ning på en akut bo­lig­si­tu­a­tion – isa­er for dem, der ik­ke har en bo­lig, og hvor al­ter­na­ti­vet er et op­hold på forsorgs­hjem el­ler i va­er­ste fald på ga­den.« La­es og­så side 19 DE BLI­VER RAMT Jeg sy­nes jo, at det er en dår­lig idé at ska­e­re i folks ydel­ser – der er jo en grund til, at de er kom­met i den si­tu­a­tion, som de er. Så nej, hvis det var mig selv? Så vil­le jeg ik­ke bo i kol­lek­tiv, og det en­der jo med at va­e­re så­dan et op­sam­lings­sted for so­ci­alt ud­sat­te – det sy­nes jeg ik­ke er en sa­er­lig god idé. Selv­om man­ge un­ge va­el­ger at bo i kol­lek­tiv, så kan det her jo en­de med ska­bel­sen af nog­le ghet­to­er for so­ci­alt ud­sat­te, hvor folk kan bli­ve tvun­get til at bo, for­di de net­op ik­ke har råd til an­det – og det er jo sja­el­dent en god idé. 54 år, lyst­fi­sker-skip­per Det kan nemt bli­ve en gli­de­ba­ne, men vi skal kig­ge ob­jek­tivt på det, og det er en idé, som Hels­in­gør Kom­mu­ne har skabt. Det va­er­ste, der kan ske, er, at det bli­ver en ghet­to. Men man­ge i Dan­mark sø­ger bo­fa­el­les­ska­ber fri­vil­ligt, så der­for bli­ver man nødt til at ta­en­ke øko­no­misk og gi­ve det en chan­ce. Benedikte Kiaer har og­så tid­li­ge­re va­e­ret i et bo­fa­el­les­skab, så hun ud­ta­ler sig om no­get, hun ved. Men nej, godt er det ik­ke, men hvis man mang­ler 2.500 kr. i for­hold til før kon­tant­hja­elpslof­tet, så sy­nes jeg, at det skal gi­ves en chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.