Fa­el­det af si­ne ly­ster

BT - - NYHEDER -

in­tro­du­ce­re­de sig selv for Trump i for­bin­del­se med sit ar­bej­de, hvor­ef­ter han ’kys­se­de mig di­rek­te på mun­den. Det var så upas­sen­de’.

Sam­me op­le­vel­se hav­de jour­na­li­sten Na­tasha Stoy­noff fra Pe­op­le Ma­ga­zi­ne, bort­set fra at der den­ne gang var tun­ge in­vol­ve­ret.

»Han skub­be­de mig op mod va­eg­gen og tvang sin tun­ge ned i min hals,« forta­el­ler hun i bla­det om epi­so­den i 2005, hvor hun skul­le in­ter­viewe Trump på hans overdå­di­ge fe­ri­e­sted Mar-a-La­go i Fl­o­ri­da. Her blev kvin­den Min­dy McGil­liyray i øv­rigt i 2003 be­fam­let på bag­de­len, si­ger hun til den lo­ka­le avis Palm Beach Post. Ka­ta­stro­falt for kan­di­da­ten Do­nald Trump af­vi­ste i går på det so­ci­a­le me­die Twit­ter be­skyld­nin­ger­ne som pu­re op­spind. Men selv om der ik­ke fin­des egent­li­ge be­vi­ser for på­stan­de­ne, er hi­sto­ri­er­ne ka­ta­stro­fa­le for ham. Og Trumps mod­stan­der, de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton, har nu et for­spring på 6,2 pro­cent­po­int, vi­ser tal fra Re­alClearPo­li­ti­cs.com, der sam­ler gen­nem­snit­tet over me­di­er­nes se­ne­ste me­nings­må­lin­ger.

»At va­e­re så langt bag­ud med un­der en må­ned til val­get bør va­e­re for sva­ert at ind­hen­te. Men vi er i gang med en hi­sto­risk be­skidt valg­kamp. Al den mud­der­kast­ning bli­ver kun va­er­re det na­e­ste par uger,« si­ger An­ders Ag­ner Pedersen.

Der­med er der lagt op til en hid­sig og må­ske af­gø­ren­de tv­de­bat mel­lem kan­di­da­ter­ne 19. ok­to­ber, før ame­ri­ka­ner­ne går til valg 8. novem­ber. Trump er un­der vold­somt pres og skal vir­ke­lig sa­et­te en hi­sto­risk slut­spurt ind, hvis han skal ha­ve en chan­ce for at vin­de An­ders Ag­ner Pedersen, USA-eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.