Sve­ri­ge tøver ved bom­men

BT - - NYHEDER -

Ud­over Dan­mark og Sve­ri­ge er det Tys­kland, Østrig og Nor­ge, der har ind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol un­der en aftale med EU-Kom­mis­sio­nen og EU-lan­de­ne. Støj­berg mo­ser på For at få mu­lig­hed for at for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol­len i yder­li­ge­re et halvt år brug­te ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) tors­da­gens EU-mø­de i Luxem­bourg til at sam­le de fem lan­de med hen­blik på i fa­el­les­skab at be­de om en for­la­en­gel­se.

Men Sve­ri­ge er alt­så end­nu ik­ke om bord og vil først i slut­nin­gen af na­e­ste uge ta­ge stil­ling til, om lan­det vil skri­ve un­der på et fa­el­les brev fra de fem lan­de til EU-Kom­mis­sio­nen, op­ly­ste An­ders Yge­man ef­ter mø­det til det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Sve­ri­ge øn­sker ide­elt set, at der kan fo­re­ta­ges id-kon­trol og svensk gra­en­se­kon­trol i Kø­ben­havns Luft­havn, for­di det vil mind­ske be­sva­e­ret for de rej­sen­de, men det er juri­disk kom­pli­ce­ret, med­gav Yge­man.

En rap­port fra det dansk-sven­ske vi­dens­cen­ter Øre­sund­s­in­sti­tut­tet kon­klu­de­re­de for et par uger si­den, at tog­pend­ler­ne over Øre­sund hver dag spil­der 6.600 ti­mer som føl­ge af den sven­ske gra­en­se­kon­trol, samt at to ud af tre pend­le­re over­ve­jer at flyt­te el­ler at skif­te job. Det sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske tab er op­gjort til 237 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt.

Iføl­ge In­ger Støj­berg er den dan­ske gra­en­se­kon­trol dog så vigtig i for­hold til at hol­de styr på an­tal­let af mi­gran­ter og asylan­sø­ge­re, at den skal fast­hol­des – uan­set pro­ble­mer­ne over Øre­sund. An­tal­let af asylan­sø­ge­re i Dan­mark var i au­gust det la­ve­ste i fem år. Ty­sker­ne er med »Det er vig­tigt at op­ret­hol­de gra­en­se­kon­trol­len, for der er end­nu ik­ke styr på de yd­re gra­en­ser i Eu­ro­pa. Jeg for­ven­ter, at vi kom­mer til at dan­ne fa­el­les front. Det er i hvert fald mit mål,« sag­de In­ger Støj­berg.

Mens sven­sker­ne tøver, er Tys­kland til gen­ga­eld helt med på at for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol­len. Det­te be­ty­der, at EU-Kom­mis­sio­nen sand­syn­lig­vis vil si­ge god for at for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol­len i yder­li­ge­re et halvt år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.