Sky­pe-mil­li­ar­da­er af­slø­rer ker­nen i bitter strid med ek­sen

BT - - NYHEDER -

STRID mod sangeren – et for­søg på at kø­re hen­de øko­no­misk i sa­enk.

Men iføl­ge Ja­nus Fri­is er det ik­ke ha­evn­ger­rig­hed, der er år­sa­gen til, at han bli­ver ved med at an­la­eg­ge sag ef­ter sag mod den 31-åri­ge sangeren. Fors­må­et eks­ka­e­re­ste Og det er hel­ler ik­ke sår­e­de fø­lel­ser, der lig­ger bag, forta­el­ler rig­man­den:

»Na­tur­lig­vis vil­le jeg ha­ve øn­sket, at sa­gen var ble­vet løst tid­li­ge­re, men den eska­le­re­de, ef­ter at Au­ra valg­te at en­ga­ge­re sin dan­ske ad­vo­kat. De for­sø­ger at frem­stil­le mig som den fors­må­e­de eks­ka­e­re­ste, der mis­bru­ger si­ne mid­ler for at få ha­evn. Og at frem­stil­le hen­de som et of­fer. Men så­dan ha­en­ger det ik­ke sam­men. Det­te hand­ler hver­ken om ting, pen­ge el­ler fø­lel­ser. Det hand­ler om no­get prin­ci­pi­elt. For­li­ste for­hold er en del af li­vet, men ud­nyt­tel­se, forvra­eng­ning og de­ci­de­ret løgn er no­get helt an­det. Det be­hø­ver man ik­ke at ac­cep­te­re,« si­ger Ja­nus Fri­is til Ber­ling­s­ke i en te­le­fon fra Ca­li­for­ni­en.

Do­ku­men­ter fra den ame­ri­kan­ske ret i Ca­li­for­ni­en, hvor Ja­nus Fri­is for­sø­ger at kø­re fle­re af sa­ger­ne, har tid­li­ge­re af­slø­ret, at blandt an­det en me­re end tre mil­li­o­ner kro­ner dyr for­lovel­ses­ring er en del af stri­dens ker­ne. Ja­nus Fri­is vil nem­lig ger­ne ha­ve den spe­ci­al­frem­stil­le­de ring til­ba­ge, ef­ter at for­lovel­sen mel­lem ham og sangeren er ble­vet brudt.

Iføl­ge de ame­ri­kan­ske rets­do­ku­men­ter fandt Ja­nus Fri­is i 2014 ud af, at sangeren hav­de va­e­ret ham ut­ro. Men da mil­li­ar­da­e­ren bad Au­ra om at flyt­te ud af hu­set i Ca­li­for­ni­en, ske­te der åben­bart no­get dra­ma­tisk, af­slø­rer han nu.

»Hun fjer­ne­de ik­ke blot si­ne per­son­li­ge ejen­de­le, men tøm­te hu­set for møb­ler og kunst, som ik­ke til­hør­te hen­de. Hun solg­te og­så en bil, som hun ik­ke eje­de, og be­holdt pen­ge­ne. Hun har si­den for­søgt at få det til at se ud som om, jeg kom ef­ter hen­de med ad­vo­ka­ter. Men sand­he­den er, at hun om­gå­en­de hy­re­de en ame­ri­kansk ad­vo­kat og der­med be­gynd­te ef­ter­spil­let. Be­lø­be­ne er for mig ik­ke det vig­ti­ge. Det hand­ler om til­lids­brud­det og hen­des misbrug i ka­er­lig­he­dens navn,« si­ger Ja­nus Fri­is til Ber­ling­s­ke. Au­ra be­na­eg­ter Au­ra har ik­ke ud­talt sig om de man­ge rets­sa­ger og om for­hol­det til Ja­nus Fri­is, ef­ter rets­sa­ger­nes be­gynd­te, da hun har un­der­skre­vet en for­tro­lig­hed­ser­kla­e­ring, som for­by­der hen­de at ud­ta­le sig i sa­gen.

Hen­des ad­vo­kat af­vi­ser over for Ber­ling­s­ke Ja­nus Fri­is’ på­stan­de.

»... Au­ra har al­drig ta­get no­get som helst, der til­hør­te Ja­nus Fri­is, og det gø­res hel­ler ik­ke ga­el­den­de i no­gen af sa­ger­ne. Der­i­mod har Fri­is hin­dret Au­ra i at få ad­gang til si­ne ejen­de­le, som var ble­vet fjer­net og op­ma­ga­si­ne­ret, f.eks. hen­des gu­i­ta­rer,« si­ger Bjar­ke Vej­by til Ber­ling­s­ke.

Bjar­ke Vej­by blev for ny­lig selv sta­ev­net af Ja­nus Fri­is, da rig­man­den me­ner, at ad­vo­ka­ten har over­t­rå­dt Hun fjer­ne­de ik­ke blot si­ne per­son­li­ge ejen­de­le, men tøm­te hu­set for møb­ler og kunst, som ik­ke til­hør­te hen­de den for­tro­lig­hed­ser­kla­e­ring, som Au­ra har un­der­skre­vet, når han ud­ta­ler sig på sin kli­ents veg­ne.

Bjar­ke Vej­by har i den for­bin­del­se ud­talt til BT, at han fin­der sta­ev­nin­gen »helt ude i ham­pen«.

»Men jeg har ik­ke skre­vet un­der på no­gen aftale, og i øv­rigt kan en­hver ad­vo­kat na­tur­lig­vis ud­ta­le sig om si­ne sa­ger til pres­sen, ba­re der ik­ke er ta­le om injuri­er,« har Bjark­le Vej­by sagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.