Thomas Bo Lar­sen sco­rer ho­ved­rol­le i ny se­rie

BT - - NYHEDER -

NYT JOB På trods af si­ne man­ge år i den dan­ske fil­min­du­stri er der i øje­blik­ket godt gang i kar­ri­e­ren for Thomas Bo Lar­sen. Den 52-åri­ge sku­e­spil­ler, der er ak­tu­el med an­den sa­e­son af DRs dra­ma­se­rie ’Bed­rag’, har nu lan­det en ho­ved­rol­le i end­nu en dansk se­rie.

Det skri­ver Vi­a­play Ori­gi­nal, der står bag den nye se­rie, i en pres­se­med­del­el­se.

Dra­ma­se­ri­en, der får nav­net ’Ve­ni Vi­di Vi­ci’, hvil­ket er lat­in og be­ty­der: ’Jeg kom, jeg så, jeg sej­re­de,’ er skre­vet og in­stru­e­ret af den sven­ske in­struk­tør Ra­fa­el Ed­holm, som de fle­ste dan­ske­re ken­der som ka­rak­te­ren ’Son­ny’ i kult­fil­men ’Den ene­ste ene’.

I se­ri­en spil­ler Thomas Bo Lar­sen rol­len som den pres­se­de fil­min­struk­tør Karsten Dau­gaard, som er den ene af to ho­ved­rol­ler. Den an­den ho­ved­rol­le spil­les af Ra­fa­el Ed­holm selv. Emo­tio­nel rol­le Thomas Bo Lar­sen si­ger selv om rol­len, at den er en af de me­re emo­tio­nel­le, han har spil­let i la­en­ge­re tid.

»Det bli­ver fan­ta­stisk at spil­le Karsten. Han er en al­min­de­lig mand, der la­en­ges ef­ter at va­e­re en stor kunst­ner,« si­ger sku­e­spil­le­ren blandt an­det om sin nye rol­le.

Bag se­ri­en er blandt an­dre og­så den Oscar­vin­den­de An­ders Thomas Jen­sen, der står bag fil­me­ne ’Blin­ken­de lyg­ter’ og ’Ma­end og høns’.

Op­ta­gel­ser­ne til ’Ve­ni Vi­di Vi­ci’ be­gyn­der det­te ef­ter­år.

Se­ri­en får pre­mi­e­re på strea­m­ingtje­ne­sten Vi­a­play i for­å­ret 2017. Det ko­ster dyrt for SAS’ ak­tio­na­e­rer, at den sven­ske og den nor­ske stat har be­stemt sig for at sa­el­ge ud af de­res ak­tier i det skan­di­na­vi­ske fly­sel­skab. Ak­tie­kur­sen faldt 5,5 pro­cent til 12 kro­ner i gårs mor­ges på bør­sen i Kø­ben­havn, ef­ter at det sent ons­dag blev med­delt, at de to lan­des re­ge­rin­ger sat­te 19 mil­li­o­ner ak­tier til salg.

Dan­ske pa­tien­ter be­ta­ler en unø­dig høj pris for de­res me­di­cin på lan­dets apo­te­ker, skri­ver Fi­nans. Det skyl­des sa­er­ligt de to do­mi­ne­ren­de me­di­cin­gros­si­ster, Tjel­le­sen Max Jen­ne (TMJ) og No­meco, der ope­re­rer på et mar­ked, hvor kon­kur­ren­cen er me­re end man­gel­fuld.

Så­dan ly­der en op­sigtsva­ek­ken­de kon­klu­sion fra Kon­kur­ren­ce­rå­det i en rap­port.

»Der er al­vor­li­ge kon­kur­ren­ce­pro­ble­mer, og man skal gø­re no­get ved det,« si­ger Chri­sti­an Schultz, for­mand for Kon­kur­ren­ce­rå­det, til Fi­nans.

Me­di­cin­gros­si­ster­ne le­ver af at va­e­re le­ve­ran­dør af pro­duk­ter og an­dre ydel­ser til de dan­ske apo­te­ker og ho­spi­ta­ler og har alt­så ik­ke ud­gif­ter til hver­ken forsk­ning, ud­vik­ling el­ler lig­nen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.