Lan­ge strøm­per gav­ner dit løb

BT - - NYHEDER -

MOTION Det er me­get mu­ligt, at de ik­ke ser fik­se ud på lø­be­stien. Men de for­bed­rer din re­sti­tu­tion­s­tid og får ska­der til at he­le hur­ti­ge­re. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen af kom­pres­sions­strøm­pen, der er en af ti­dens stør­ste lø­be­di­l­ler, fra tre idra­ets­fag­li­ge eks­per­ter.

»Når du er ak­tiv, er strøm­per­ne med til at sik­re, at det ve­nø­se til­ba­ge­løb af blod til hjer­tet fun­ge­rer op­ti­malt. Sam­ti­dig hja­el­per de med at fjer­ne af­falds­stof­fer fra va­e­vet, for­di de for­hin­drer uhen­sigts­ma­es­sig va­e­ske­op­hob­ning mel­lem mu­skel­cel­ler­ne i be­ne­ne,« si­ger Mor­ten Za­cho, idra­ets­fy­si­o­log og pro­jekt­le­der på Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed (CFAS) på Rigs­ho­spi­ta­let.

Et par kom­pres­sions­strøm­per i kva­li­tet­s­uld, der hol­der til at bli­ve va­sket igen og igen, ko­ster fra ca. 300 kro­ner op op­ef­ter.

Men de pen­ge er godt gi­vet ud, me­ner Lars Ole­sen, der er cand. sci­ent. i idra­et og vi­ce­for­stan­der ved Vej­le Idra­ets­højsko­le.

Det er isa­er vel­do­ku­men­te­ret, at strøm­per­ne har en gavn­lig ef­fekt mel­lem løb- og tra­e­nings­pas, forta­el­ler han. Strøm­per­ne er med til at sik­re, at det ve­nø­se til­ba­ge­løb af blod til hjer­tet fun­ge­rer op­ti­malt. Sam­ti­dig hja­el­per de med at fjer­ne af­falds­stof­fer fra va­e­vet

»Hvis du be­hol­der dem på i et styk­ke tid, ef­ter at du har lø­bet, får du en bed­re re­sti­tu­tion, for­di ma­el­ke­sy­re og an­dre af­falds­stof­fer, der bli­ver pro­du­ce­ret un­der løb, bli­ver fjer­net fra mus­k­ler­ne me­re ef­fek­tivt,« si­ger han.

Yder­li­ge­re en grund til at øn­ske sig kom­pres­sions­strøm­per un­der ju­le­tra­e­et i år er den ef­fekt, de har på he­lin­gen af ska­der. Hos Par­kens Fy­si­o­te­ra­pi bru­ger fy­si­o­te­ra­pe­ut An­nBritt Kirk­mand strøm­per­ne i sin be­hand­ling.

»Når vi har pa­tien­ter med se­ne­el­ler fi­ber­ska­der i be­ne­ne, an­be­fa­ler vi dem at bru­ge strøm­per­ne, for­di he­lin­gen bli­ver bed­re, når der er kom­pres­sion ne­de i det om­rå­de. Så får du va­e­sken, der el­lers vil­le sa­et­te sig i blod­kar­re­ne, va­ek, så va­e­vet he­ler bed­re,« si­ger hun. Kom­pres­sions­strøm­per har en do­ku­men­te­ret me­di­cinsk ef­fekt. Ma­te­ri­a­let kan va­e­re for­skel­ligt fra pro­du­cent til pro­du­cent. Som re­gel er der ta­le om blan­din­ger af uld, akryl, po­ly­a­mid, lycra og ela­stan. Sok­ker­ne er ånd­ba­re og kan va­e­re an­ti­bak­te­ri­el­le. En kom­pres­sions­strøm­pe skal sid­de stramt uden de­ci­de­ret at klem­me ube­ha­ge­ligt. Va­er op­ma­er­k­som på, at kom­pres­sions­strøm­per med ti­den og ved brug mi­ster styr­ke og ela­sti­ci­tet.

Søg vej­led­ning i din sports­bu­tik i ste­det for at kø­be et par strøm­per, du ik­ke har prø­vet. Drop bu­tik­ken, hvis eks­pe­di­en­ter­ne ik­ke har eks­per­ti­se in­den for kom­pres­sion. De så­kald­te hvor fo­den er fri, har ik­ke sam­me ef­fekt som kom­pres­sions­strøm­per. He­le po­in­ten med strøm­pen er, at den la­eg­ger pres ne­de­fra og op. Kom­pres­sions­strøm­per er ind­delt i klas­ser (1-4) ef­ter de­res ef­fekt på kredslø­bet. Klas­se 1 gi­ver en let over­fla­depå­virk­ning, mens styr­ke 4 gi­ver en kraf­tig dyb­de­virk­ning. Strøm­per i klas­se 3 og 4 bør kun be­nyt­tes ef­ter an­be­fa­ling fra la­e­gen el­ler an­den sund­heds­fag­lig per­son. Be­hold strøm­per­ne på i et styk­ke tid, ef­ter at du har lø­bet. Så hja­el­per de nem­lig med at fjer­ne af­falds­stof­fer fra va­e­vet, så du bli­ver hur­ti­ge­re klar til at lø­be igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.