Kon­tro­ver­si­el prins kan bli­ve kon­ge af Thailand

BT - - NYHEDER -

FAR­VE­RIG vej og be­skyld­te hen­de for at va­e­re grun­den til det for­li­ste ae­g­te­skab. Og da det si­den 1908 har va­e­ret for­budt at ta­le grimt om kon­ge­fa­mi­li­en, kun­ne hun ik­ke si­ge ham imod.

Så gif­te­de han sig med el­ske­rin­den. AEg­te­ska­bet holdt i 12 år, ind­til hun valg­te at flyg­te ud af lan­det med par­rets dat­ter. Hund­en Foo Foo Kronprinsen gif­te­de sig igen i al hem­me­lig­hed med Sriras­mi Suwa­dee, som hav­de ar­bej­det i hans stab si­den 1992. AEg­te­ska­bet blev gjort of­fent­ligt i 2005, hvor hun fød­te ham en søn. Der er des­u­den ryg­ter om fle­re børn med an­dre kvin­der – men dem har hof­fet al­drig be­kra­ef­tet. 13 år se­ne­re blev de skilt, da fle­re fra hen­des fa­mi­lie blev ar­re­ste­ret for ma­jesta­ets­for­na­er­mel­se.

In­den nå­e­de hun dog at spil­le en stor rol­le i en kon­tro­ver­si­el vi­deo, som plud­se­lig så of­fent­lig­he­dens lys, skri­ver Daily Mail. I vi­deo­en ser man kron­prins Maha Va­jira­long­korn og hans ko­ne syn­ge fød­sels­dags­sang og spi­se ka­ge til ae­re for de­res pud­del­hund Foo Foo. Hu­stru­en op­tra­e­der i in­tet an­det end en lil­le g-streng. Hun fodrer Foo Foo med ka­ge, men spi­ser og­så selv af den. Na­er­mest nø­gen, på gul­vet, bø­jet over en hund­e­skål.

Det er ik­ke før­ste gang, hund­en spil­ler en rol­le i kron­prin­sens liv og fol­kets be­vidst­hed. F.eks. har han ud­na­evnt den til ge­ne­ral i det thailand­ske fly­ve­vå­ben, li­ge­som den of­te har va­e­ret med til for­mel­le fe­ster og ik­la­edt sit fi­ne­ste fest­tøj har få­et lov til at lø­be frit på bor­det og drik­ke af ga­ester­nes glas.

Kronprinsen be­fin­der sig i Bang­kok, hvor han har va­e­ret hos sin far i den sid­ste tid. Om han skal over­ta­ge tro­nen, er end­nu usik­kert – et råd skal ta­ge den be­slut­ning. Han har tre sø­stre, som og­så kan va­e­re i spil. Der har dog al­drig va­e­ret tra­di­tion for at ha­ve kvin­de­li­ge re­gen­ter i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.