DER­FOR EL­SKER JEG THE CURE!

BT - - KULTUR -

FOR »The Cure har be­ty­det enormt me­get for mig. Bå­de per­son­ligt og pro­fes­sio­nelt.« Så­dan si­ger den dan­ske hip­hop­le­gen­de, su­per­pro­du­cer (San­ne, Bam­se og L.I.G.A.), sangskri­ver for bl.a. Ri­cky Mar­tin og so­lo­ar­tist Chief One. Og han fort­sa­et­ter:

»Til mit kom­men­de so­lo­al­bum har jeg skre­vet al­le san­ge­ne selv. Og jeg kan hø­re ind­fly­del­sen fra Ro­bert Smith og The Cure over det he­le. Jeg el­sker grup­per og so­li­ster, som du kan gen­ken­de på se­kun­der. Og du er al­drig i tvivl, når du hø­rer de før­ste to­ner af en Cure-sang... og­så selv­om du al­drig har hørt den før. Ban­det har sin egen stil, de skri­ver san­ge som in­gen an­dre, og så syn­ger Ro­bert Smith på sin helt egen må­de.«

Da Chief One, ali­as Lars Pedersen, var ung og ef­ter egen me­ning re­belsk hip­hop­per i grup­pen Ro­ck­ers By Choi­ce, ha­de­de han li­ge­som så man­ge an­dre The Cure og de­res ’klyn­ken­de ro­ck­s­an­ge’.

Men så blev Lars ’vok­sen’. Og ha­det blev vendt til ka­er­lig­hed.

»For det før­ste er det jo ik­ke klynk. Cu­res san­ge har bå­de styr­ke og hu­mor. Ro­bert Smith er ba­re hel­ler ik­ke ban­ge for at vi­se si­ne fø­lel­ser, når han er ne­de. Og det er må­ske dét, der pro­vo­ke­rer og skra­em­mer man­ge va­ek. Ro­bert Smith in­tro­du­ce­re­de en form for kvin­de­lig­hed i et mand­ligt ro­ck­u­ni­vers. Og den slags er ik­ke al­tid vel­kom­ment i en bran­che, der el­lers hør­mer af ma­cho-at­ti­tu­de. Og jeg tror, at hans følsom­hed skra­em­mer man­ge. Må­ske bli­ver de ban­ge for no­get i sig selv,« si­ger Chief One. Be­gej­stret Men det dre­jer sig selv­føl­ge­lig mest om mu­sik­ken. Og her kan Chief One hel­ler ik­ke få ar­me­ne ned af be­gej­string.

»Lyt ba­re til én sang med The Cure. Ik­ke ale­ne er der en sang-me­lo­distem­me og en tekst, som de fle­ste an­dre band vil­le dra­e­be for. Hvis du skil­ler bas­linjer og gu­i­tar­fi­gu­rer ud, får du her og­så fem, seks el­ler syv nye me­lo­di­linjer. An­dre band vil­le bru­ge hver af dis­se til at skri­ve syv for­skel­li­ge san­ge. Men The Cure har det he­le med i én sang. Det er som et over­flø­dig­heds­horn. Og så er der så man­ge af dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.