Dby­den­de’

BT - - KULTUR -

Jeg til­tra­ek­kes på en de­pra­ve­ret må­de af The Cure, men kun for at få be­kra­ef­tet min va­em­mel­se.

I midt­fir­ser­ne ar­bej­de­de jeg et sted, hvor jeg dag­ligt mød­te ind­til fle­re fans af The Cure med sort hår og go­th-ma­keup. Hu­sker sta­dig, at jeg cyk­le­de for­bi TP og køb­te ’The Top’ og ’Por­no­grap­hy’. Lyt­te­de. Men det ram­te al­drig.

Det er ik­ke den af­fek­te­re­de Ro­bert Smit­hs pa­te­ti­ske ud­se­en­de. At han sta­dig i en al­der 57 lig­ner en pa­ro­di på Me­ryl Stre­ep som Jo­ke­ren.

Det er ik­ke det, at The Cure for­me­lig styrtdryp­per af melan­ko­li i ma­eng­der som ef­ter­års­bla­de i regn­pyt­ter­ne p.t. her i by­en. Tva­er­ti­mod. Jeg er en suck­er for melan­kolsk ro­ck, pop og ja­zz for den sags skyld.

Hel­ler ik­ke The Rob’s jam­mer­li­ge klyn­ke­vo­kal, selv­om han ef­ter si­gen­de er en tek­nisk ud­ma­er­ket san­ger. Jeg om­fav­ner jo vris­ne Bob Dylan, selv når han bra­e­ger al­ler­mest som en må­ne­syg bjerg­ged, selv­om og­så han kan syn­ge i klas­sisk for­stand, når det pas­ser ham. Grå­me­le­ret mu­sik Nej. Det er The Cu­res grå­me­le­re­de mu­sik. Dens kon­se­kven­te in­si­ste­ren på glans­løs tri­stes­se og of­te til­stra­eb­te til­fa­el­dig­he­dens pra­eg som grund­prin­cip. Ef­ter at ha­ve gen­nem­le­vet tre ti­mers The Cure på Roskil­de Festi­val 2012 la­e­net op ad en stort set ens­ly­den­de, ens­for­mig lyd­mur uden ud­s­ving, kald­te jeg an­mel­del­sen ’Ver­dens la­eng­ste kur mod livs­gla­e­de’.

Det er det na­e­sten snub­len­de, åh så ska­e­ve trom­me­spil i ’Boys Don’t Cry’.

Og det er ’One Hun­dred Years’, hvor Ro­bert Smith syn­ger »It do­esn’t mat­ter if we all die!«. Co­me on...

Jeg hver­ken kan, vil, skal el­ler må ta­ge The Cure fra mio. af fans, der er vok­set op med grup­pens mu­sik som so­und­tra­ck. Vi har al­le haft brug for støt­ter og be­kra­ef­tel­se, når det gjor­de mest ondt. Men The Cure gi­ver mig lyst til at rå­be: Så gør dog no­get ved det for h ......

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.