SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2013.

Selv­om den am­bi­tiø­se og smuk­ke Nat og den kri­se­ram­te for­fat­ter Josh er me­get for­skel­li­ge, fo­rel­sker de sig i hin­an­den og bli­ver gift – men hver­ken fa­mi­lie, ven­ner el­ler pra­e­sten tror på, at aeg­te­ska­bet vil hol­de me­re end et år. Ef­ter ni må­ne­der sid­der Nat og Josh da og­så hos en par­te­ra­pe­ut for at fin­de ud af, hvad de­res pro­ble­mer skyl­des. Har Josh sta­dig har et ømt punkt for sin eks­ka­e­re­ste Chloe, og har Nat fo­rel­sket sig i ame­ri­ka­ne­ren Guy, som hun har mødt på ar­bej­de? Uan­set hvad grun­den er, har in­gen af dem lyst til ba­re at op­gi­ve aeg­te­ska­bet ef­ter så kort tid – men må­ske er de ba­re ik­ke skabt for hin­an­den? Med­vir­ken­de: TV 2 kl. 16.10 In­struk­tion: Dan Ma­zer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.