Su­per­liga­en kan ven­de UEFA ryg­gen

BT - - SPORTEN -

SKRUER BISSEN PÅ HVEM ER HVEM? DIVISIONSFORENIGEN: UEFA: ECA: EPFL: ’MEMORANDUM OF UNDERSTANDING’: Sa­m­ar­bejds­af­ta­le mel­lem UEFA og ECA. Af­ta­len er grund­la­get for sa­m­ar­bej­det mel­lem UEFA og klub­ber­ne og sikrer blandt an­det, at klub­ber­ne ik­ke del­ta­ger i tur­ne­rin­ger, som ik­ke er or­ga­ni­se­ret el­ler blåstemp­let af UEFA og FIFA. Des­u­den gør den, at klub­ber­ne le­ve­rer spil­le­re til di­ver­se lands­hold, og ik­ke hen­la­eg­ger kam­pe på spil­le­da­ge i UEFAs kampka­len­der. man har gang i, og forta­el­le, at man er i gang med at øde­la­eg­ge fod­bol­dens sja­el i he­le Eu­ro­pa. For det her vi­ser en magt­fuld­kom­men­hed, som er ret uhyg­ge­lig,« fast­slår Claus Thom­sen og til­fø­jer:

»Lo­gik­ken bur­de til­si­ge, at UEFA la­ver sin be­slut­ning om. Men om me­ka­nis­mer­ne så og­så fun­ge­rer lo­gisk er me­get sva­ert at si­ge. Der­for er ik­ke an­det at gø­re end at sa­et­te hårdt mod hårdt.«

De dan­ske liga­klub­bers fa­el­lesor­ga­ni­sa­tion. Di­vi­sions­for­e­nin­gen va­re­ta­ger in­ter­es­ser­me for klub­ber­ne i Su­per­liga­en, 1. og 2. di­vi­sion.

Det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, der står bag Cham­pions Le­ague, Eu­ro­pa Le­ague og EM. Som Dan­marks fod­bold­for­bund er DBU med i UEFA.

Eu­ro­pe­an Club As­so­ci­a­tion. Det tid­li­ge­re G-14 og klub­ber­nes for­e­ning. For­e­nin­gen sty­res med hård hånd af Eu­ro­pas al­ler­stør­ste klub­ber og for­mand Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge fra Bay­ern Mün­chen.

Eu­ro­pe­an Pro­fes­sio­nal Foot­ball Le­agu­es er de eu­ro­pa­ei­ske liga­ers sam­men­slut­ning, som va­re­ta­ger liga­er­nes in­ter­es­ser. Di­vi­sions­for­e­nin­gen er med­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.