Stig In­ge Bjør­ne­bye

BT - - SPORTEN -

SPORT­S­DI­REK­TØR I RO­SEN­BORG: Det er van­ske­ligt at kom­men­te­re på bag­grund af de ud­ta­lel­ser, som FCK er kom­met med, for uan­set hvad jeg måt­te si­ge, vil det bli­ve tol­ket, som om det er kon­kret, og at der er dis­kus­sio­ner i gang osv. Jeg sy­nes, ti­m­in­gen er for­kert. Vi vil­le kun­ne dis­ku­te­re det her på et ge­ne­relt grund­lag, hvis ik­ke FCK hav­de trå­dt i spi­na­ten og sat gang i nog­le spe­ku­la­tio­ner. Jeg har brugt halv­de­len af da­gen på at sva­re på hen­ven­del­ser om­kring det her, og jeg be­gyn­der at bli­ve lidt tra­et (...) Vi gør os tan­ker hver dag, men det er me­re i de po­li­ti­ske fora. Vi er og­så be­kym­re­de for de fi­re stør­ste na­tio­ners øn­ske om at skil­le sig helt ud, og at der op­står spe­ku­la­tio­ner og dis­kus­sio­ner om, hvad der skal ske, sy­nes jeg bå­de er for­nuf­tigt og nød­ven­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.