Fuld op­bak­ning

BT - - SPORTEN -

MIO. KR. lød over­skud­det på i Ran­ders FC i regn­skabsår­et, der løb fra 1. juli 2015 til 30. ju­ni 2016, frem­gik det af gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling. Over­skud­det skyl­des ik­ke mindst sal­ge­ne af Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen og Karl-Jo­han Jo­hns­son. ENIG­HED Det skul­le ha­ve va­e­ret et gan­ske al­min­de­ligt mø­de mel­lem su­per­liga­klub­ber­nes di­rek­tø­rer, men ef­ter BTs af­slø­rin­ger af, at FC Kø­ben­havn del­ta­ger ak­tivt i for­hand­lin­ger­ne om en ny over­na­tio­nal tur­ne­ring som al­ter­na­tiv til Su­per­liga­en, fik del­ta­ger­ne på gårs­da­gens mø­de i Oden­se no­get at ta­le om. Un­der det punkt, hvor di­rek­tør for Di­vi­sions­for­e­nin­gen Claus Thom­sen in­for­me­re­de om ud­vik­lin­gen i UEFA, fik og­så FCK-di­rek­tør An­ders Hørs­holt ta­le­tid, og sam­men kun­ne de be­ret­te om de sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­bers sta­digt stør­re magt, der se­ne­st har ført til, at de små lan­de fra 2018 til 2021 får be­gra­en­set ad­gang til Cham­pions Le­ague, mens de sto­re lan­de får ud­vi­det ad­gang. For­vent­nin­gen er des­u­den, at de sto­re klub­ber med Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Bay­ern Mün­chen og Ju­ven­tus i spid­sen fra 2021 vil gå end­nu vi­de­re i be­gra­ens­nin­gen af de små klub­bers ad­gang for at sik­re sig selv den størst mu­li­ge bid af den øko­no­mi­ske ka­ge.

Der­for var der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ud­bredt for­stå­el­se for, at FCK og de øv­ri­ge mel­lem­sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber er nødt til at re­a­ge­re, li­ge­som det blev af­talt at tra­ek­ke på sam­me ham­mel i kam­pen mod UEFA og den nye struk­tu­ra­en­dring i Cham­pions Le­ague.

»De ting, der sker i UEFA-re­gi og ECA-re­gi (ECA er de eu­ro­pa­ei­ske klub­bers for­e­ning, som sty­res hårdt af de stør­ste klub­ber, red.), er på vej til at smadre fod­bold­sy­ste­met. Det hand­ler om, at ad­gan­gen til Cham­pions Le­ague og de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger bli­ver end­nu me­re øde­lagt for dansk fod­bold, og det kan vi ik­ke tå­le. Der­for bak­ker jeg op om FCKs hold­nin­ger og hand­lin­ger,« si­ger AGF-di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen. Glad for støt­ten Ran­ders-di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard støt­ter li­ge­le­des FCKs be­stra­e­bel­ser: »Jeg ser det som en trod­s­re­ak­tion mod det, der sker i UEFA og ECA, og selv om der ik­ke er no­gen, der øn­sker sig en liga uden FC Kø­ben­havn, kan jeg godt for­stå, at mel­lem­sto­re klub­ber som FCK er nødt til at re­a­ge­re på de for­an­drin­ger, der sker i det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­land­skab,« si­ger han med hen­vis­ning til, at FC Kø­ben­havn som kon­se­kvens af etab­le­rin­gen af en over­na­tio­nal liga kan bli­ve nødt til at tra­e­de ud af Su­per­liga­en. Og­så fra AaB­di­rek­tør er der op­bak­ning til, at FC Kø­ben­havn af­sø­ger mu­lig­he­der­ne om al­ter­na­ti­ver til den nu­va­e­ren­de eu­ro­pa­ei­ske struk­tur, om­end di­rek­tør Step­han Scho­ors først og frem­mest ser mel­din­gen som pres­sion:

»Det er en pres­bal til UEFA og ECA og re­sul­ta­tet af en fru­stra­tion over det, der sker. For at ha­ve en løf­te­stang i for­hold til at få si­ne øn­sker igen­nem, er man nødt til at ha­ve en løf­te­stang, og det er dét, FCK og de an­dre mel­lem­sto­re klub­ber i Eu­ro­pa har få­et ved at fø­re de her sam­ta­ler,« si­ger Scho­ors.

Sam­me op­fat­tel­se har OB-di­rek­tør Jes­per Han­sen, der til­fø­jer, at han ik­ke hå­ber, at hver­ken FCK el­ler stor­klub­ber­nes for­slag bli­ver til no­get:

»Grund­la­eg­gen­de tror jeg, at al­le klub­ber øn­sker et kon­cept á la det, vi ken­der i dag, for det, der lig­ger på teg­ne­bra­et­tet i dag, vil øde­la­eg­ge fod­bol­den.«

An­ders Hørs­holt er glad for de an­dre klub­bers op­bak­ning.

»Jeg no­te­re­de mig, at de an­dre su­per­liga-klub­ber, Di­vi­sions­for­e­nin­gen og DBU de­ler vo­res be­kym­ring over ud­vik­lin­gen i ECA og UEFA. og at de ser på si­tu­a­tio­nen med stor al­vor. Det er jeg selv­føl­ge­lig glad for på FC Kø­ben­havns og dansk fod­bolds veg­ne, for det er ik­ke et hold­bart bil­le­de, der teg­ner sig,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.