Vold­gift af­va­er­ger ny fe­ri­e­pen­ge­sag

BT - - SPORTEN -

KON­FLIKT Klub­ber­ne er i de­res go­de ret til at til­by­de spil­le­re en sam­let løn­pak­ke og først bag­ef­ter split­te be­lø­bet op i fe­ri­e­pen­ge, pen­sio­ner og øv­ri­ge til­la­eg. Det har ar­bejds­ret­ten af­gjort ef­ter i godt to uger at ha­ve be­hand­let end­nu en tvist mel­lem Di­vi­sions­for­e­nin­gen og Spil­ler­for­e­nin­gen. Af­gø­rel­sen, som end­nu ik­ke er of­fent­ligt til­ga­en­ge­lig, men som BT har få­et re­fe­re­ret, be­trag­tes som en sejr for Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der hav­de rejst sa­gen på veg­ne af klub­ber­ne.

Det kan umid­del­bart va­e­re van­ske­ligt at se den sto­re be­tyd­ning af af­gø­rel­sen, men i et hi­sto­risk per­spek­tiv er den alt an­det end li­ge­gyl­dig. Det var så­le­des et sprin­gen­de punkt i den så­kald­te Fe­ri­e­pen­ge­sag fra 2012, der ko­ste­de de dan­ske klub­ber mil­li­o­ner, om spil­ler­ne hav­de krav på fe­ri­e­pen­ge af de­res brut­toløn, el­ler om fe­ri­e­pen­ge­ne var in­de­holdt i den. Det spørgs­mål er nu be­sva­ret:

»Det har va­e­ret rig­tig vig­tigt for os, at man ik­ke fle­re år ef­ter, at en kon­trakt er un­der­skre­vet, kan kom­me og si­ge ’der var no­gen, der sag­de no­get an­det’. Så det er et hul, der bli­ver luk­ket, og det gør os me­get me­re tryg­ge i hver­da­gen,« si­ger Claus Thom­sen.

Sa­gen op­stod, for­di der var tvivl om, hvad det egent­lig var, klub­ber­ne hav­de af­talt med Spil­ler­for­e­nin­gen un­der de ka­o­ti­ske overenskomst­for­hand­lin­ger i 2014. Det var så­le­des klub­ber­nes op­fat­tel­se, at det var i or­den mundt­ligt at til­by­de en spil­ler en kon­trakt med en sam­let brut­to­årsløn på ek­sem­pel­vis fem mio. kr., hvor­ef­ter be­lø­bet blev split­tet op i grund­løn, fe­ri­e­pen­ge, pen­sio­ner osv., hvil­ket Spil­ler­for­e­nin­gen var ue­nig i. Nu har klub­ber­ne få­et med­hold. »Det be­ty­der, at vi ik­ke skal imø­de­se no­gen sa­ger, og klub­ber­ne er på me­re sik­ker grund i de­res kon­trakt­for­hand­lin­ger. Spørgs­må­let var, om man måt­te an­ven­de brut­toløns­af­ta­ler i for­hand­lin­ger el­ler ej. Det har vold­gif­ten er­kendt, at der ik­ke er no­get for­bud mod,« si­ger di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen Claus Thom­sen.

Det un­der­stre­ges iføl­ge BTs op­lys­nin­ger i af­gø­rel­sen, at det skal gø­res klart for spil­le­ren, at der er ta­le om et brut­to­be­løb, hvil­ket er Spil­ler­for­e­nin­gens lil­le sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.