DA DO­NALD SAT­TE

BT - - SPORTEN -

MAN­DE­HØRM I en­hver an­den uge vil­le be­ma­er­k­nin­gen ha­ve sendt chok­bøl­ger gen­nem me­di­eland­ska­bet og be­folk­nin­gen. I en­hver an­den uge vil­le man­den bag be­ma­er­k­nin­gen ha­ve va­e­ret en af de mest for­had­te i lan­det og om­drej­nings­punk­tet for den de­bat, der li­ge nu op­ta­ger USA. »I min pro­fes­sion la­e­rer de os, at vi skal hu­ske at ta­ge kon­do­met med, hvis man ik­ke kan skyl­le det ud i toilet­tet. Det er nor­men i min pro­fes­sion,« lød det iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er fra ba­sket­ball­stjer­nen Der­ri­ck Rose fra New York Kni­cks, da han tirs­dag af­gav vid­ne­for­kla­ring i en ci­vil rets­sag, hvor han og to an­dre står an­kla­get for at ha­ve be­dø­vet og grup­pe­vold­ta­get en ung kvin­de for der­ef­ter at put­te det brug­te kon­dom i lom­men, så spo­re­ne var slet­tet.

Der­ri­ck Rose ha­ev­der, at se­xak­ten ske­te med kvin­dens vel­sig­nel­se, og at han hav­de la­ert af NBA på et se­mi­nar som første­års­spil­ler i 2008 at va­e­re ‘for­sig­tig med, hvad man gjor­de med brug­te kon­do­mer’, for­di man al­drig kan vi­de, hvad kvin­der kan fin­de på. Der­ri­ck Ro­ses ‘brug og smid va­ek’-til­gang til kvin­der gjaldt alt­så ik­ke kon­do­mer, lod han for­stå.

Hel­dig­vis for NBA-su­per­stjer­nen var den­ne uge ik­ke en­hver an­den uge. Den­ne uge var Do­nald Trumps uge. Det var ik­ke, for­di Ro­ses for­kla­ring gik ube­ma­er­ket hen. Den druk­ne­de ba­re i de ned­la­den­de og se­xi­sti­ske kom­men­ta­rer om kvin­der, den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat et par da­ge for­in­den var ble­vet af­slø­ret i at kom­me med i en sam­ta­le med tal­ks­how-va­er­ten Bil­ly Bush i 2005. Kom­men­ta­rer, som egent­lig ik­ke i sig selv var et ud­tryk for et kvin­de­syn, der var va­er­re end Ro­ses. De var ba­re, vi­ste det sig, ble­vet fan­get på vi­deo.

»Jeg bli­ver au­to­ma­tisk til­truk­ket af smuk­ke (kvin­der, red.) ... Jeg be­gyn­der ba­re at kys­se dem. Det er som med en mag­net. Jeg ven­ter ik­ke en­gang. Og når man er en stjer­ne, la­der de en gø­re det. Man kan gø­re hvad som helst. Ta­ge dem i fis­sen,« sag­de Do­nald Trump på op­ta­gel­sen, der fre­dag i sid­ste uge blev of­fent­lig­gjort af Was­hin­g­ton Post og si­den blev pla­stret ud i ae­te­ren og på de so­ci­a­le me­di­er.

Og så sat­te Do­nald trumf på. I et for­søg på at und­skyl­de si­ne kom­men­ta­rer af­fa­er­di­ge­de Trump dem nem­lig som ‘man­de­hørm i om­kla­ed­nings­rum­met’. Som den ty­pe ud­brud, der for ek­sem­pel kom­mer til ud­tryk, når dan­ske sport­s­ma­end af­slut­ter det ri­tu­el­le sej­rs­råb med at rå­be ‘sto­re pat­ter’.

Der­med blev mand­li­ge ame­ri­kan­ske at­le­ter ufri­vil­ligt he­vet ind i valg­kam­pen. Si­den da er al­le ble­vet af­kra­e­vet svar af jour­na­li­ster, om om­kla­ed­nings­rum vir­ke­lig oser af man­de­hørm på den Trump’ske må­de. Va­er­re end vold­ta­egts­mand Sva­ret har va­e­ret et ens­ly­den­de ‘nej’. I hvert fald i be­gyn­del­sen. En af de før­ste til at sva­re Trump igen var den tid­li­ge­re NFL-pun­ter Chris Kluwe, der skrev et åbent brev til pra­esi­dent­kan­di­da­ten på Vox.com man­dag.

»I ot­te år var jeg i et NFL-om­kla­ed­nings­rum, sel­ve de­fi­ni­tio­nen på det ma­cho al­fa­han-mil­jø, du så svagt for­sø­ger at frem­ma­ne for at be­skyt­te dig selv, og ik­ke en ene­ste gang na­er­me­de no­gen sig di­ne dyb­der af ar­ro­gant idi­o­ti. Selv­føl­ge­lig hav­de vi og­så dum­me fy­re, og fy­re, jeg ik­ke vil­le ha­en­ge ud med, men vi hav­de al­drig no­gen, der sag­de no­get så groft og så ned­la­den­de, som du gjor­de på den op­ta­gel­se,« skrev Chris Kluwe, der nu er de­bat­tør og for­fat­ter.

Og så sat­te Kluwe el­lers selv trumf på ved at brin­ge sin tid­li­ge­re hold­kam­me­rat hos Min­neso­ta Vikings Dar­ren Shar­per, der i au­gust i år blev idømt 20 års fa­engsel for vold­ta­egt af ni kvin­der, på ba­nen:

»Og jeg spil­le­de for hel­ve­de end­da på hold i et par år med en fyr, som se­ne­re vi­ste sig at va­e­re se­ri­e­vold­ta­egts­mand. End ik­ke han tal­te på den må­de.«

Chris Kluwes brev gik viralt og flug­te­de fint med an­dre at­le­ters for­døm­mel­se af Trump.

»Det er ik­ke om­kla­ed­nings­rums­snak - det er skidtsnak,« fastslog NBA-stjer­nen LeBron Ja­mes. Bra­dy ud­van­dre­de Det er dog ik­ke al­le in­den for sport­s­ver­de­nen, der har ta­get af­stand fra Trumps be­ma­er­k­ning. Ons­dag blev New Eng­land Pa­tri­ots’ quar­ter­ba­ck og fi­redob­belt Su­per Bowl-vin­der Tom Bra­dy spurgt, hvor­dan han vil­le sva­re, hvis hans børn hør­te Do­nald Trumps ver­sion af ‘man­de­hørm i om­kla­ed­nings­rum­met’. Det fik Bra­dy, der tid­li­ge­re har haft en rød ka­sket med Trump-slo­ga­net ‘Ma­ke Ame­ri­ca Gre­at Again’ lig­gen­de på sin hyl­de i om­kla­ed­nings­rum­met, til at ud­van­dre fra pres­se­mø­det.

Che­ryl Re­e­ve, tra­e­ner for ba­sket­ball-hol­det Min­neso­ta Lynx, var end­da gå­et skrid­tet vi­de­re før kamp to i WNBA-fi­na­le­se­ri­en tirs­dag, da hun er­kla­e­re­de sig enig med Trump. Iføl­ge hen­de var hans brug af sel­ve be­gre­bet ‘man­de­hørm i om­kla­ed­nings­rum­met’ et be­vis på, at se­xis­me tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de i en sport­s­ver­den do­mi­ne­ret af te­stoste­ron.

»Han prø­ve­de at si­ge, ‘det er, hvad ma­end gør’, og ef­ter min me­ning er dét det ibo­en­de pro­blem. For det er, hvad ma­end gør. Fri mig for al­le de ma­end, der stil­ler sig op og si­ger: ‘Det gør vi alt­så ik­ke’. Do­nald Trumps kan­di­da­tur har ka­stet lys over så man­ge ek­si­ste­ren­de pro­ble­mer, jeg he­le ti­den sa­et­ter fo­kus på. Han er ind­be­gre­bet af al­le dis­se ting, og han er ik­ke ale­ne. Det er ad­fa­erd, der har va­e­ret ac­cep­te­ret i åre­vis,« sag­de hun iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

Ek­semp­ler­ne, der un­der­støt­ter Che­ryl Re­e­ves po­in­te, står da Jeg bli­ver au­to­ma­tisk til­truk­ket af smuk­ke (kvin­der, red.) ... Jeg be­gyn­der ba­re at kys­se dem. Det er som med en mag­net. Jeg ven­ter ik­ke en­gang. Og når man er en stjer­ne, la­der de en gø­re det. Man kan gø­re hvad som helst. Ta­ge dem i fis­sen og­så i kø. Så sent som un­der OL i Rio i som­mer fik de mand­li­ge tv­kom­men­ta­to­rer i USA på pu­k­len for at kom­me med se­xi­sti­ske be­ma­er­k­nin­ger om blandt an­dre de kvin­de­li­ge gym­na­ster. Det er og­så kun godt to år si­den, at NFL stod med en af si­ne stør­ste PR-kri­ser no­gen­sin­de, da liga­en kom un­der hef­tig be­skyd­ning for ik­ke at ta­ge pro­ble­met med spil­le­re, der be­gik hu­str­u­vold, al­vor­ligt nok.

De­bat­ten be­gynd­te, da vi­deo­op­ta­gel­ser vi­ste da­va­e­ren­de Bal­ti­mo­re Ra­vens-spil­ler Ray Ri­ce slå sin for­lo­ve­de i gul­vet i en ele­va­tor. Det ko­ste­de i før­ste om­gang kun Ri­ce to da­ges ka­ran­ta­e­ne. Den blev se­ne­re ud­vi­det til at ga­el­de en hel sa­e­son. Før det var der quar­ter­ba­ck­leg­en­den Brett Fav­re, der an­gi­ve­ligt hav­de sendt ‘di­ck­pi­cs’ til en kvin­de­lig an­sat i hans da­va­e­ren­de klub, New York Jets, og vold­ta­egtsankla­ger­ne imod den nu pen­sio­ne­re­de NBA-stjer­ne Ko­be Bry­ant. Og li­sten bli­ver ved i en uen­de­lig­hed. Glemt om en uge Mod­sat Der­ri­ck Rose blev Ko­be Bry­ant dog al­drig sla­ebt i ret­ten. Hvor­når Rose, der i 2011 blev kå­ret til den mest va­er­di­ful­de spil­ler i NBA, får sin dom, er ik­ke fast­sat, men han ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le en er­stat­ning på 21,5 mil­li­o­ner dol­lar til den foru­lem­pe­de kvin­de, og po­li­ti­et vil hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.