TRUMF PÅ

BT - - SPORTEN -

han kan få en straf­fesag på hal­sen.

Do­nald Trump får sin dom 8. novem­ber, når de ame­ri­kan­ske va­el­ge­re går til stem­m­eur­ner­ne. Den moral­ske dom er dog al­le­re­de ble­vet ned­fa­el­det over Trump i den­ne uge. For­man­den for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, Paul Ry­an, trak sin støt­te på grund af hans kvin­de­syn. Det sam­me var til­fa­el­det med USAs tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Con­do­le­ezza Ri­ce og Ar­nold Schwarze­neg­ger, mens sku­e­spil­ler Ro­bert De Niro vak­te op­sigt med en vi­deo, hvor han gi­ver ud­tryk for at vil­le slå Trump i an­sig­tet. Men i na­e­ste uge vil en an­den tra­e­de ved si­den af, og så går ver­den vi­de­re og de­bat­ten i glem­me­bo­gen.

For som An­nie Ap­ple, mor til NFL-spil­le­ren Eli Ap­ple, skrev i en klum­me for Sports Il­lu­stra­ted ons­dag:

»Sand­syn­lig­he­den for, at der kom­mer no­get po­si­tivt ud af Trumps ae­k­le be­ma­er­k­nin­ger, er små. Godt nok har det­te åb­net for en sam­ta­le om, hvor­dan vi ta­ler om, ser på og be­hand­ler kvin­der. Men som be­kendt har ra­se­ri­et på de so­ci­a­le me­di­er en ud­løbs­da­to. Vi er ra­sen­de, ind­til no­get, der gør os end­nu me­re ra­sen­de, fin­der sted. Så byt­ter vi ét ra­se­ri ud med et an­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.