Brø­let Ryd op, Pind

BT - - NYHEDER -

Det er en sag, som jeg ik­ke hav­de drømt om at hø­re om i Dan­mark. Det le­der tan­ker­ne hen på en ba­nan­re­pu­blik NE­PO­TIS­ME frem­tid sam­les på et så­kaldt for­ligskreds­mø­de. Han ag­ter og­så at stil­le mundt­li­ge spørgs­mål om sa­gen i fol­ke­tings­sa­len og op­for­drer i det he­le ta­get re­ge­rin­gen til at kom­me med en re­de­gø­rel­se i sa­gen.

»Re­ge­rin­gen må kom­me ud af bu­sken. Sø­ren Pind må kom­me med en rig­tig god for­kla­ring. Vi skal ha­ve vendt al­le sten. Sø­ren Pind har va­e­ret me­get stil­le i den­ne sag, og jeg sy­nes, det vil va­e­re fint, hvis han gik ud og for­tal­te bå­de of­fent­lig­he­den og os retsord­fø­re­re, hvad der er fo­re­gå­et og hvor­for det har ud­vik­let sig, som det har,« si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Som kon­se­kvens af BTs af­slø­rin­ger har Rigs­po­li­ti­et stram­met op på reg­ler­ne og fra­ta­get Bet­ti­na Jen­sen an­sva­ret for ind­køb af kon­su­len­ty­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.