Si­bi­ri­en ka­em­per mod zom­bie-bak­te­rie

BT - - NYHEDER -

EPI­DE­MI men hel­dig­vis for per­so­na­let smit­ter syg­dom­men kun fra rens­dyr til men­ne­ske.

Den lo­ka­le gu­ver­nørs svar på pro­ble­met er at ryd­de ud i rens­dyr­be­stan­den ved at slag­te 100.000 ud af Ya­malNe­nets-re­gio­nens 730.000 rens­dyr, si­ger gu­ver­nø­ren Dmi­try Ko­bylkin, iføl­ge Si­be­ri­an Ti­mes. Myn­dig­he­der­ne vil iføl­ge gu­ver­nø­ren op­kø­be de 100.000 rens­dyr for at sa­el­ge kø­det. De for­ven­ter, at eks­por­ten sti­ger fra 300 ton kød sid­ste år til 800 ton i år. Død­brin­gen­de spiral Iføl­ge for­ske­re er der i for­vej­en kun gra­es og bu­ske i re­gio­nen til knap 400.000 rens­dyr. Og det vir­ker som en ond spiral: Når der er alt for man­ge rens­dyr i for­hold til ve­ge­ta­tion, kan gra­es­set ik­ke nå at vok­se op igen, og si­den ve­ge­ta­tio­nen hja­el­per med at be­skyt­te per­maf­ro­sten mod so­lens strå­ler, sa­et­ter mang­len på gra­es yder­li­ge­re gang i op­tø­nin­gen – som var år­sag til bak­te­ri­ens gen­komst.

Ud­over det har rens­dyre­ne stør­re ri­si­ko for at spi­se jor­den med de far­li­ge bak­te­ri­er, når gra­es­set er lavt, for­kla­rer for­ske­ren Vla­di­mir Bog­da­nov, iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an.

2.349 rens­dyr er ind­til nu ble­vet re­gi­stre­ret som dø­de af milt­brand.

No­ma­der­ne af ne­net-fol­ket an­ser nedslagt­nin­gen for en ka­ta­stro­fe og en trus­sel mod de­res le­ve­må­de. Som en form for trøst har gu­ver­nø­ren lo­vet dem nye job i an­dre in­du­stri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.