Døds­kør­sel ko­ster 19-årig halvan­det års fa­engsel

BT - - NYHEDER -

Milt­brand Milt­brand in­ku­be­rer

Ret­ten i Svend­borg har fre­dag idømt en 19-årig mand et år og seks må­ne­ders fa­engsel for uagt­somt mand­drab og kap­kør­sel. I ju­ni dø­de en 71-årig mand ved Bro­by på Fyn, da han blev på­kørt af den un­ge mand, som kør­te ra­es med en ja­ev­nal­dren­de. Her kør­te kam­me­ra­ter­ne 150 km/t på en lan­de­vej, hvor ha­stig­heds­gra­en­sen er på 80 km/t.

Den 19-åri­ge er­ken­der at va­e­re skyld i uagt­somt mand­drab, men na­eg­ter at ha­ve Be­hand­ling sker med an­ti­bi­o­ti­ka. Bak­te­ri­en er ble­vet brugt til bi­o­lo­gisk krigs­fø­rel­se – ver­dens stør­ste de­pot for ant­hrax var tid­li­ge­re øen Vos­rosj­de­ni­ja i Aral­sø­en mel­lem Ka­sak­h­stan og Us­be­ki­stan. I 2001 ind­traf et milt­bran­dat­ten­tat i USAs se­nat. Fem men­ne­sker dø­de. kørt kap­kør­sel. For­u­den fa­engsels­straf­fen har bi­li­sten få­et en ube­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i fi­re år og skal be­ta­le en er­stat­ning på knap 42.000 kro­ner til bo­et ef­ter tra­fi­kof­fe­ret.

Den an­den un­ge mand, der med­vir­ke­de i ra­e­set, er ble­vet idømt 40 da­ges be­tin­get fa­engsel og har få­et fra­kendt fø­rer­ret­ten i to år. Han er fun­det skyl­dig i at kø­re for sta­er­kt og brin­ge an­dre men­ne­sker i fa­re.

er det dan­ske navn for ant­hrax. Milt­brand for­år­sa­ges af Ba­cil­lus ant­hra­cis. Spo­rer­ne fo­re­kom­mer na­tur­ligt i jor­den man­ge ste­der i ver­den. ty­pisk to til fem da­ge i krop­pen. Her­ef­ter op­står ud­sla­et og in­flu­en­za­lig­nen­de symp­to­mer, blod­for­gift­ning, mul­ti­o­r­gansvigt og hjer­ne­be­ta­en­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.