Tu­sind­vis af thai­er i sør­ge­tog

BT - - NYHEDER -

ET LAND I SORG Tu­sind­vis af gra­e­den­de men­ne­sker hav­de i går ta­get op­stil­ling i Bang­koks ga­der. Al­le for at se en kon­ge­lig kon­voj brin­ge kong Bhu­mi­bols bå­re fra ho­spi­ta­let til det kon­ge­li­ge pa­lads. Kon­gens bå­re blev fulgt af bud­dhi­sti­ske mun­ke og kronprins Maha Va­jira­long­korn og lang­somt kørt gen­nem Bang­koks gam­le by­del.

De sør­gen­de var kla­edt i sort for­ud for en be­gra­vel­se og en tra­di­tio­nel roy­al kre­me­ring, som det vil ta­ge må­ne­der at for­be­re­de.

Tra­di­tio­nen er, at li­ge­ne af Thailands roy­a­le pla­ce­res i gul­dur­ner. Men kil­der i det kon­ge­li­ge pa­lads si­ger, at tra­di­tio­nen ik­ke la­en­ge­re ga­el­der. Kon­gens lig vil i ste­det bli­ve pla­ce­ret i en ki­ste med en sym­bolsk roy­al ur­ne i na­er­he­den. Uro i syd Thailands kon­ge, der sov stil­le ind tors­dag, blev 88 år og var ver­dens la­engst sid­den­de mo­nark.

Kronprins Maha Va­jira­long­korn ven­tes at over­ta­ge tro­nen, men der her­sker sta­dig usik­ker­hed om kon­gens ef­ter­føl­ger.

Den 88-åri­ge kon­ge var en na­er­mest gud­dom­me­lig skik­kel­se i Thailand, som po­li­tisk er split­tet af kon­flik­ter mel­lem by og land.

I lan­dets syd­li­ge provin­ser har der va­e­ret uro si­den be­gyn­del­sen af 2004. Her gør et mus­lim­sk fler­tal i det el­lers bud­dhi­sti­ske land op­rør mod bud­dhi­ster­ne og cen­tralsty­ret i Bang­kok.

I be­gyn­del­sen af au­gust i år gav et fler­tal af Thailands va­el­ge­re de­res ja til en ny for­fat­ning. For­fat­nin­gen er skre­vet af den mid­ler­ti­di­ge mi­li­ta­er­re­ge­ring. Mi­li­ta­e­ret kup­pe­de sig til mag­ten i 2014. Kronprins Maha Va­jira­long­korn er født i 1952. Blev tro­nar­ving i 1972. Mi­li­ta­ert ud­dan­net i ind- og ud­land som bl.a. pi­lot. Har va­e­ret gift tre gan­ge og har fle­re børn – nog­le me­ner og­så, at han har få­et børn uden for ae­g­te­skab, men det er al­drig ble­vet be­kra­ef­tet. End­nu ik­ke ud­råbt som ny kon­ge af Thailand – han har tre sø­stre, som i prin­cip­pet og­så kan over­ta­ge tro­nen. Til­delt Ele­fan­tor­de­nen i 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.