Høj­gravid Ti­na Lund af­slø­rer bar­nets navn

BT - - NYHEDER -

Der er ik­ke la­en­ge til, at ba­by­g­råd, bleskift og vug­ge­vi­ser ind­ta­ger hjem­met hos sprin­gryt­te­ren Ti­na Lund og den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­ler Al­lan Ni­el­sen, der snart bli­ver fora­el­dre til barn num­mer to.

På sin blog har den kend­te sprin­gryt­ter nu løf­tet slø­ret for, hvil­ket navn de for­vent­nings­ful­de fora­el­dre har valgt at gi­ve de­res dat­ter, der snart kom­mer til ver­den.

»Nav­net på vo­res lil­le pi­ge er Lil­ly,« skri­ver hun på blog­gen ti­na­lund. blog­ger­s­de­light.dk, hvor hun og­så kort for­kla­rer hi­sto­ri­en bag nav­net.

Den lil­le pi­ge bli­ver opkaldt ef­ter Ti­na Lunds mor­mor, der hed­der Lil­ly til for­navn, mens hen­des mor hed­der det til mel­lem­navn.

Sam­ti­dig på­pe­ger den høj­gravi­de ken­dis, at nav­net ha­en­ger godt sam­men med nav­net Lou­is, som par­rets fi­re­åri­ge søn hed­der. Beg­ge nav­ne be­gyn­der nem­lig med L og in­de­hol­der fem bog­sta­ver.

Par­ret har og­så be­vidst valgt et navn, der fun­ge­rer godt på bå­de en­gelsk og dansk. Det kan bl.a. skyl­des, at Ti­na Lund og Al­lan Ni­el­sen bor sam­men med søn­nen i Du­b­ai.

Den 21. sep­tem­ber vi­ste Ti­na Lund ma­ven frem i et blo­gind­la­eg, hvor hun skrev, at der kun var fem uger til ter­min. Der­med skal den lil­le ny ger­ne kom­me til ver­den, in­den ok­to­ber er for­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.