Dan­mark øger kam­pen mod pira­ter i Afri­ka

BT - - NYHEDER -

Der er så sto­re pro­ble­mer med pira­te­ri i Gu­i­ne­a­bug­ten ved Vestafri­ka, at EU – her­un­der Dan­mark – op­trap­per kam­pen. Dan­mark har en sa­er­lig in­ter­es­se i om­rå­det, da en stor del af Vestafri­kas han­del trans­por­te­res på dan­ske ski­be. Det op­ly­ser For­svars­mi­ni­ste­ri­et og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i en fa­el­les pres­se­med­del­el­se.

Dan­mark bi­dra­ger med 13,3 mio. kr. til et nyt EU-pro­gram mod pira­te­ri. Sam­ti­dig ud­sen­des en ma­ri­tim rå­d­gi­ver med mi­li­ta­er bag­grund, der bl.a. skal rå­d­gi­ve om den ma­ri­ti­me sik­ker­hed i Gu­i­ne­a­bug­ten og ska­be kon­takt mel­lem Dan­mark og det ni­ge­ri­an­ske for­svar.

»Ved at ud­sen­de en ma­ri­tim rå­d­gi­ver fra for­sva­ret la­eg­ger vi nu en ek­stra di­men­sion til den bre­de dan­ske ind­sats i Vestafri­ka,« ud­ta­ler for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) i pres­se­med­del­el­sen.

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) po­in­te­r­er sa­er­ligt de dan­ske in­ter­es­ser i om­rå­det.

»Det er høj grad og­så i vo­res egen in­ter­es­se. For en stor del af Vestafri­kas han­del trans­por­te­res på dan­ske ski­be. Og dan­ske virk­som­he­der har fo­re­ta­get mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger i hav­ne­an­la­eg i re­gio­nen,« ud­ta­ler han.

Re­de­ri­for­e­nin­gens di­rek­tør An­ne H. St­ef­fen­sen kal­der det me­get po­si­tivt, at Dan­mark »sa­et­ter hand­ling bag ord«.

»Det er af­gø­ren­de for skibs­far­ten, at lan­de­ne i Vestafri­ka styr­ker de­res sam­ar­bej­de og ind­sats i kam­pen mod pira­te­ri og ma­ri­tim kri­mi­na­li­tet,« si­ger hun i en skrift­lig kommentar.

An­tal­let af kid­nap­nin­ger ud for Ni­ge­ria er på ét år me­re end for­doblet. Fra 10 til­fa­el­de i før­ste hal­vår af 2015 til 24 i de før­ste seks må­ne­der af 2016. Det vi­ser en rap­port fra In­ter­na­tio­nal Ma­ri­ti­me Bu­reau (IMB), der blev of­fent­lig­gjort i som­mer.

Ud­vik­lin­gen be­kym­rer de dan­ske re­de­ri­er, der år­ligt om­sa­et­ter for me­re end 250 mio. kr. i Ni­ge­ria ale­ne og har 11 pct. af de­res ak­ti­vi­te­ter i Afri­ka. Det har Re­de­ri­for­e­nin­gen tid­li­ge­re for­kla­ret Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.