Oba­ma gi­ver los for cu­ban­ske ci­ga­rer

BT - - NYHEDER -

hund­re­de ki­lo­me­ter fra USAs kyst.

Med Oba­mas pra­esi­den­ti­el­le de­kret vil der bli­ve åb­net for eks­port af en ra­ek­ke ame­ri­kan­ske va­rer, der bli­ver solgt på in­ter­net­tet. Det vil og­så bli­ve mu­ligt for cu­ban­ske me­di­ci­nal­fir­ma­er at hand­le i USA.

Og så var der de be­røm­te ci­ga­rer og rom­men. Ind­til nu har de kun­net ind­fø­res til USA i me­get be­gra­en­se­de ma­eng­der. Men nu kan ame­ri­ka­ner­ne ta­ge li­ge så me­get med hjem, som de øn­sker, hvis det er til eget for­brug.

Gan­ske vist er der sta­dig et for­bud mod ge­ne­rel­le turi­strej­ser til Cu­ba. Men USAs re­ge­ring har al­le­re­de gjort det me­get let­te­re for ame­ri­ka­ne­re på in­di­vi­du­elt plan at be­sø­ge Cu­ba.

Med fre­da­gens pra­esi­den­ti­el­le de­kret om­går Oba­ma Kon­gres­sen. Her har Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti fler­tal. Par­ti­et har fra be­gyn­del­sen va­e­ret mod­stan­der af at op­ha­e­ve em­b­ar­go­en over for Cu­ba, der blev på­be­gyndt i 1960. IN­GEN STØT­TE

»Hvis det­te fort­sa­et­ter frem til 2019, så vil jeg ik­ke del­ta­ge i valg­kampag­nen til den tid og op­for­drer hver ene­ste kvin­de til at stem­me, som jeg gjor­de tid­li­ge­re,« si­ger Aisha Buha­ri til BBC.

»Han må fo­re­ta­ge ud­skift­nin­ger, si­ger hun og til­fø­jer: »Pra­esi­den­ten ken­der ik­ke 45 ud af 50, hvis vi ta­ler om dem, som han har ud­na­evnt.«

Den 73-åri­ge Buha­ri sty­re­de Ni­ge­ria med jern­hånd i åre­ne 19831985 ef­ter et mi­li­ta­er­kup. Han blev valgt til pra­esi­dent i fjor, ef­ter at ha­ve frem­sat løf­ter om at be­ka­em­pe kor­rup­tion og ne­po­tis­me i lan­det.

Ni­ge­ria har ka­em­pet med re­ces­sion si­den olie­kri­sens be­gyn­del­se. Det er før­ste gang i 25 år, at lan­dets øko­no­mi har va­e­ret i klar ned­gang.

Før­ste­da­men Aisha Buhar har va­e­ret gift med Muham­ma­du Buha­ri i 27 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.