’Ven­stre­fløj­en er hyk­le­risk’

BT - - NYHEDER -

LØRDAGSINTERVIEWET

Hvor­dan har du selv op­le­vet den angst? Det har jeg jo op­le­vet på egen krop ved at ha­ve de hold­nin­ger, jeg har. Jeg har skre­vet et ind­la­eg om det her­og er så ble­vet kaldt ra­cist, xeno­fob og na­zist. Hvor­dan re­a­ge­rer du på det? Jeg bli­ver sur. For jeg sy­nes, det er at se bort fra min ana­ly­se og mi­ne ar­gu­men­ter. Man har ba­re de der vir­tu­al re­a­li­ty-bril­ler på og si­ger, at nej, det der vil jeg ik­ke se på. Men er det ik­ke ne­top dig, der svig­ter ven­stre­fløj­en og kam­pen for mi­no­ri­te­ter? Nej, for det, jeg si­ger, er, at vi skal ha­ve en re­li­gions­kri­tisk ven­stre­fløj. Jeg si­ger ik­ke, vi skal ha­ve en is­lam­kri­tisk ven­stre­fløj. Vi skal ha­ve ak­ku­rat de sam­me kri­te­ri­er, når vi be­døm­mer al­le re­li­gio­ner og al­le mil­jø­er i Dan­mark. Min po­in­te er, at ven­stre­fløj­en svig­ter, for man har ét sa­et kri­te­ri­er for kri­sten­dom­men og et sa­et for is­lam. Men en af va­er­di­er­ne er jo og­så, at man må tro på det, man vil. Gi­ver so­ci­a­li­ster­ne ik­ke ba­re plads til det? Man må tro på det, man vil. Men re­li­gions­fri­he­den er jo ik­ke en fri­hed, der over­trum­fer al­le an­dre fri­he­der. Den skal ses i et de­mo­kra­tisk lys, nem­lig li­ge mu­lig­hed til at va­e­re den, man ger­ne vil va­e­re, og det er jo ne­top det, som de her mil­jø­er be­gra­en­ser. Det kan va­e­re sva­ert at hø­re for­skel på dig og DF. Er der no­gen for­skel? DF sy­nes, kri­sten­dom­men skal fyl­de me­re i Dan­mark. Jeg sy­nes, at kri­sten­dom­men, is­lam og al­le an­dre re­li­gio­ner er li­ge go­de. Jeg har in­gen pra­e­fe­ren­cer, jeg vil ba­re ger­ne la­ve en re­li­gions­kri­tik, som er må­l­ret­tet al­le. Men der­med si­ger du vel og­så, at is­lam er et pro­blem – pra­e­cis som høj­re­fløj­en gør Ja, men is­lam er ik­ke en trus­sel som re­li­gion. Der er ba­re nog­le mil­jø­er i Dan­mark, hvor man er mus­lim på en må­de, som ik­ke stem­mer overens med de va­er­di­er, vi har. Først i au­gust 2016 har vi få­et vo­res før­ste kvin­de­li­ge imam. Hvis det var kri­sten­dom­men, hvor der ik­ke hav­de va­e­ret no­gen kvin­de­lig pra­est, vil­le ven­stre­fløj­en ha­ve råbt op om det ene og det an­det. Det er hyk­le­ri af ven­stre­fløj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.