Ti me­to­der der vir­ker

BT - - NYHEDER -

Ho­ved­lus er små, fla­de, af­lan­ge in­sek­ter, der er 2-3 mm lan­ge. Lu­sea­eg er ca. 0,8 mm lan­ge og sid­der fast til hå­re­ne helt ne­de ved ho­ved­bun­den. Lus har ben, men in­gen vin­ger og kan hver­ken fly­ve el­ler hop­pe. På ho­ve­d­et har lu­sen mund­de­le, der er byg­get til at bi­de og su­ge blod med. Hvert ben en­der i en klo, der er spe­ci­a­li­se­ret til at gri­be om et hår­s­trå. Lu­se­nes far­ve kan va­ri­e­re fra na­er­mest gen­nem­sig­tig grå­hvid til me­get mørk, hvis de li­ge har su­get blod. Lus su­ger blod fle­re gan­ge om bal­sam. Se ef­ter de små lus el­ler lu­sea­eg mel­lem ta­en­der­ne på kam­men. Tør lu­se­kam­men af i et styk­ke køk­ken­rul­le. Så er det nemt at se dem. Ka­em i skil­nin­ger. Be­gynd i en skil­ning i mid­ten af pan­de­hå­ret. Tra­ek kam­men om­hyg­ge­ligt langs ho­ved­bun­den og he­le vej­en ud til spid­sen af hår­tot­ten. Gen­tag kaemning af den na­e­ste tot hår lidt la­en­ge­re fra pan­de­hå­ret - tør kam­men af i køk­ken­rul­le. Gen­tag he­le vej­en rundt om ho­ve­d­et og til­ba­ge igen for at sik­re, at al­le hår er ble­vet redt grun­digt igen­nem, ind­til du ik­ke har fun­det lus ef­ter to gan­ge kaemning. Kaemning i tørt hår er et al­ter­na­tiv, men det er ik­ke li­ge så nemt og hel­ler ik­ke li­ge så ef­fek­tivt som i fug­tigt hår med bal­sam. Det ta­ger 6–9 da­ge,

Be­gynd med at tjek­ke, om der er lus! Brug en lu­se­kam med lil­le af­stand mel­lem ta­en­der­ne, højst 0,2 mm. Er der lus, kan du be­hand­le med lu­se­mid­del. Følg brugs­an­vis­nin­gen nø­je. På­før lu­se­mid­let i til­stra­ek­ke­lig ma­eng­de – spar ik­ke på det. Spred lu­se­mid­let om­hyg­ge­ligt til al­le hår fra rod til spids. Lad det bli­ve i hå­ret, så la­en­ge som der står i brugs­vej­led­nin­gen Gen­tag ku­ren ef­ter cir­ka en uge, hvis pro­duk­tet fo­re­skri­ver det. Ef­fek­ten øges, hvis be­hand­lin­gen sup­ple­res med grun­dig kaemning. Va­er indstil­let på, at det ta­ger tid. Hav hvid køk­ken­rul­le klar, ar­bejd i dags­lys el­ler god be­lys­ning og brug evt. et for­stør­rel­ses­glas.

Kom bal­sam i hå­ret og ka­em det med lu­se­kam­men. La­eg et hvidt hånd­kla­e­de over skul­dre­ne og ka­em hå­ret. Lu­se­ne be­va­e­ger sig ik­ke i Bru­ger du kaemning som be­hand­ling, så gen­tag ope­ra­tio­nen hver an­den dag i to uger. Bå­de lu­se­kam og hånd­kla­e­de va­skes med varmt vand, over 60 gra­der. da­gen. Det har in­gen be­tyd­ning for lu­se­ne, om hå­ret er rent el­ler snav­set, da blo­det er det sam­me.

fra ae­g­get er lagt, og til den lil­le nye lus (nym­fen) kry­ber ud. Den voks­ne lus kan le­ve i ca. 3 uger, og i den pe­ri­o­de la­eg­ger hunlu­sen 5-8 aeg om da­gen. Det er of­test børn i al­de­ren 3-10 år, der får lus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.