Ny 5-se­rie na­e­ste år

BT - - NYHEDER -

NYHED Let­te­re, me­re dy­na­misk og me­re øko­no­misk. BMW har igen­nem no­gen tid ar­bej­det på den nye BMW 5-se­rie, som med de ind­le­den­de ord skal sa­et­te stan­dar­den i den øver­ste mel­lem­klas­se. Bi­len er ble­vet ud­vik­let med ud­gangs­punkt i BMW 7-se­ri­en, og det be­ty­der og­så, at vi kan for­ven­te, at der bå­de bli­ver skru­et op for in­nova­tio­nen og tek­no­lo­gi­en.

Blandt an­det er au­to­ma­ti­se­ret kør­sel kom­met et skridt na­er­me­re i form af et va­eld af as­si­stent­sy­ste­mer, som ik­ke ba­re hja­el­per bi­lens fø­rer i kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner, men som og­så SE­NE­STE NYT i for­bin­del­se med tra­fikprop­per og kø­kør­sel samt på lan­ge, mo­no­to­ne mo­tor­vejs­stra­ek­nin­ger bi­dra­ger til me­re sik­ker kør­sel.

Som om det ik­ke er nok, bli­ver det i bed­ste Ja­mes Bond-stil og­så mu­ligt at fjernsty­re bi­len. Ik­ke i li­ge så mar­kant grad som BMW 750i i To­mor­row Ne­ver Dies, hvor bi­len og­så har tå­re­gas­ud­lø­ser og ra­ket­ter. Fjer­n­be­tjent par­ke­ring Til gen­ga­eld kan den kom­men­de BMW 5-se­rie se­dan bl.a. fås med fjer­n­be­tjent par­ke­rings­sy­stem, så man kan fjernsty­re bi­len ved hja­elp af bil­nøg­len, hvis den skal par­ke­res et sted, hvor plad­sen er trang.

Og skul­le man va­e­re in­ter­es­se­ret i, hvor­dan det går med kø­re­tø­jet, så mu­lig­gør Re­mo­te 3D View det med en tre­di­men­sio­nel vis­ning af om­rå­det om­kring bi­len på din smartp­ho­ne, så man al­tid kan hol­de øje med den, selv om man selv be­fin­der sig et helt an­det sted.

Li­ge­le­des sør­ger den ak­ti­ve fart­pi­lot samt sty­re­tøjs- og vogn­ba­ne­as­si­sten­tens nye funk­tio­ner for, at fart­gra­en­ser­ne over­hol­des. Op til en ha­stig­hed på 210 km/t er det des­u­den mu­ligt at over­la­de sty­ring, ac­ce­le­ra­tion og brem­se­funk­tion til bi­len selv, og den in­tel­li­gen­te au­to­ma­ti­ske start/stop-funk­tion til­pas­ser sig nu ru­ten og tra­fik­for­hol­de­ne, så der op­nås en end­nu stør­re grad af kø­re­kom­fort.

Kom­fort­ni­veau­et i ka­bi­nen bli­ver og­så for­bed­ret med fle­re op­be­va­rings­mu­lig­he­der, me­re ben­plads til bags­a­e­de­pas­sa­ge­rer­ne og kom­fort­sa­e­der med mas­sage­funk­tion.

LED-for­lyg­ter bli­ver stan­dard, og som ek­straud­styr kan va­el­ges for­lyg­ter med va­ri­a­bel lys­for­de­ling, adap­tivt kur­ve­lys og bla­end­fri fjern­lysas­si­stent med en ra­ek­ke­vid­de på helt op til 500 me­ter. Fi­re mo­del­ler Ved lan­ce­rin­gen den 11. fe­bru­ar får kun­der­ne fi­re mo­del­ler at va­el­ge imel­lem:

Af ben­zi­ne­re hed­der ud­val­get en BMW 530i se­dan, som er med en 4-cy­lin­dret ben­zin­mo­tor med 8-trins Step­tro­nic-gear­kas­se og 252 hk, samt en BMW 540i se­dan, der kom­mer med en 6-cy­lin­dret ben­zin­mo­tor og 8-trins Step­tro­ni­c­gear­kas­se og yder 340 hk.

Hvis val­get fal­der på di­e­sel, som er sa­gen, hol­der BMW fast i sin top­sa­el­lert 520d se­dan, som kan fås med en ma­nu­el 6-trins-gear­kas­se el­ler en 8-trins Step­tro­nic-gear­kas­se. Den yder 190 hk og kø­rer 24,4 km/li­ter.

BMW 530d Se­dan: 6-cy­lin­dret di­e­sel­mo­tor med 8-trins Step­tro­nic-gear­kas­se. Al­le mo­tor­va­ri­an­ter fås med en­ten bag­hjul­stra­ek el­ler BMWs in­tel­li­gen­te fi­re­hjul­stra­ek xDri­ve.

I marts kom­mer des­u­den BMW 530e (plug-in-hy­brid) og BMW M550i xDri­ve med 462 hk. Pri­ser­ne er end­nu ik­ke klar, op­ly­ser BMW.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.