Mi­ni­bi­ler vin­der on­li­ne

BT - - NYHEDER -

Mi­ni­bi­lens po­pu­la­ri­tet blandt dan­sker­ne over­sti­ger nu mi­kro­bi­lens on­li­ne. Det frem­går af nye tal fra on­li­nepor­ta­len Au­toOf­fer, hvor an­de­len af solg­te mi­ni­bi­ler har trum­fet mi­kro­bi­ler med he­le 174 pct. i tred­je kvar­tal af 2016. Ten­den­sen skyl­des isa­er, at pri­sen på en mi­ni­bil med bed­re kom­fort og hø­je­re sik­ker­heds­ni­veau kun er mar­gi­nalt hø­je­re end på en mi­kro­bil med ek­straud­styr. Hvis man sam­men­lig­ner en mi­kro­bil med me­get ud­styr med en mi­ni­bil med lidt min­dre ud­styr, så er pri­sen na­e­sten den sam­me, hvis man be­stil­ler bi­len on­li­ne.

»En mi­kro­bil som Kia Pi­can­to el­ler Peu­geot 108 med en god po­r­tion ek­straud­styr ko­ster ca. 130.000 kr., men for kun 5-10.000 kr. me­re kan man fak­tisk få en mi­ni­bil som Ford Fies­ta el­ler Ci­troën C3 med lidt min­dre ek­straud­styr. Så sprin­get op til en stør­re og me­re kom­forta­bel og sik­ker bil er alt­så ik­ke ret stort,« ly­der det fra Sø­ren Malm­skov, der er grund­la­eg­ger af og CEO i Au­toOf­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.