Gør bi­len klar til ef­ter­års­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

FERIEKLAR? I na­e­ste uge ram­mer ef­ter­års­fe­ri­en Dan­mark, og det be­ty­der, at rig­tig man­ge fa­mi­li­er fyl­der bi­len med børn og ba­ga­ge og ra­e­ser ve­je­ne tyn­de i jag­ten på hyg­ge­li­ge stun­der, spa­en­den­de ar­ran­ge­men­ter og fe­ri­e­mu­lig­he­der bå­de i ind- og ud­land. For nog­le er det sja­el­dent, at bi­len kø­rer langt, og der­for er det godt at ta­ge si­ne for­holds­reg­ler. For ef­ter­år­s­vej­ret kan va­e­re drilsk og ta­ge fu­sen på en­hver, hvis bi­len ik­ke er klar til de usta­di­ge vej­r­for­hold. Det er dog let at for­be­re­de sig. Her er nog­le go­de råd, som kan gav­ne dig, din fa­mi­lie og din bil i ef­ter­år­s­tra­fik­ken. Tjek da­ek­ke­ne Det er vig­tigt, at man ja­evn­ligt tjek­ker si­ne da­ek for at sik­re, at bi­len har de op­ti­ma­le sty­re­e­gen­ska­ber. Et for lavt da­ek­tryk og util­stra­ek­ke­lig møn­ster­dyb­de nedsa­et­ter bi­lens vej­greb ved f.eks. våd vej og kan der­med va­e­re til stor fa­re for fø­rer, pas­sa­ge­rer og øv­ri­ge tra­fi­kan­ter.

»Ik­ke al­le er li­ge go­de til at få tjek­ket de­res da­ek­tryk. Man bør tjek­ke det mini­mum én gang om må­ne­den og sør­ge for, at tryk­ket er kor­rekt i for­hold til bil­pro­du­cen­tens an­be­fa­ling.

Et for­kert da­ek­tryk bå­de sli­der på da­ek­ket, nedsa­et­ter bi­lens sty­re­e­gen­ska­ber og for­ø­ger bra­end­stof­for­bru­get, po­in­te­r­er di­rek­tør for Con­ti­nen­tal Da­ek Dan­mark A/S Ge­org Ni­el­sen.

Helt kon­kret er det mu­ligt at spa­re pen­ge ved at ha­ve et kor­rekt da­ek­tryk: Lavt luft­tryk på en fe­ri­e­pak­ket bil be­ty­der, at du bru­ger op til 10 pct. me­re bra­end­stof. Og sam­ti­dig for­mind­sker du di­ne da­eks le­ve­tid. Luft­tryk­ket og da­ek­ke­nes til­stand i øv­rigt be­ty­der me­get for sik­ker­hed og kom­fort.

»Folk glem­mer of­te, at en fe­ri­e­pak­ket bil er no­get tun­ge­re, end når den bru­ges til hver­dag. Der­for skal luft­tryk­ket og­så hø­je­re op. F.eks. kø­rer en Sko­da Octavia til dag­ligt med et tryk på 2,2 bar, men når den er fuldt la­stet, skal tryk­ket fak­tisk helt op på 3,2.«

Ge­org Ni­el­sen til­fø­jer, at man bør va­e­re op­ma­er­k­som på, om da­ek­ke­ne har bu­ler el­ler an­dre neds­lid­nin­ger og even­tu­elt få da­ek­ke­ne tjek­ket hos et da­ek­cen­ter, hvis man er usik­ker på, om da­ek­ke­ne er klar til ef­ter­å­rets dril­ske vejr- og vej­for­hold. Et godt tip er des­u­den at skif­te som­mer­da­ek­ke­ne ud med vin­ter­da­ek al­le­re­de nu.

»Brem­sela­eng­den i glat fø­re er be­ty­de­ligt la­en­ge­re med som­mer­da­ek end vin­ter­da­ek. Det kun­ne jo bli­ve far­ligt, hvis man plud­se­lig mø­der en bil­kø en regn­våd søn­dag, hvor al­le er på vej hjem fra de­res ef­ter­års­fe­rie,« si­ger Ge­org Ni­el­sen. Pak bi­len kor­rekt Of­te kan det va­e­re no­get af en ud­for­dring at fyl­de ba­ga­ge­rum­met, for når man al­li­ge­vel har plad­sen, en­der den of­te med at bli­ve fyldt op med al­skens ting.

Om det er til­fa­el­det el­ler ej, så sørg for, at al ba­ga­ge er pak­ket godt ned og spa­endt fast ved op­pak­ning af bi­len. Lø­se gen­stan­de i bi­len kan hur­tigt kom­me til at bli­ve me­get tun­ge, når de fly­ver gen­nem bi­len ved en hård op­brems­ning el­ler kol­li­sion, hvil­ket kan for­vol­de stor ska­de på bil og ik­ke mindst bi­lens pas­sa­ge­rer.

Der­u­d­over skal man va­e­re op­ma­er­k­som på, at en fuldt la­stet bil kø­rer an­der­le­des end nor­malt

»En tungt la­stet bil aen­drer kø­re­e­gen­ska­ber og får der­ved en rin­ge­re brem­se­ev­ne end nor­malt. Kør des­u­den lidt lang­som­me­re, hold god af­stand til de for­an­kø­ren­de og giv tid til over­ha­lin­ger. Så bur­de man kom­me sik­kert bå­de ud og hjem fra fe­ri­en,« ly­der de selv­føl­ge­li­ge råd fra Ge­org Ni­el­sen. Ma­er­ka­ter Hvis bil­fe­ri­en pas­se­rer de dan­ske gra­en­ser, så er det en god idé at sør­ge for at ha­ve styr på si­ne pa­pi­rer og ma­er­ka­ter.

Me­re end 70 ty­ske by­er har ind­ført et krav om et mil­jø­ma­er­ke, og har man ik­ke det, ri­si­ke­rer man en bø­de på 80 eu­ro. Se hvil­ke by­er på FDMs hjem­mesi­de, og ma­er­ka­ter­ne kan kø­bes hjem­me­fra.

Ud­over det selv­føl­ge­li­ge kø­re­kort, er det og­så et krav, at man kan fore­vi­se del nr. 1 af bi­lens re­gi­stre­ring­s­at­test. Der­u­d­over skal man sør­ge for at ha­ve et DK-skilt på bi­len, med­min­dre man har en EUnum­mer­pla­de. Går bil­fe­ri­en uden for EUs gra­en­ser, skal man og­så med­brin­ge det så­kald­te ’grøn­ne kort’, som er et be­vis på, at bi­len er an­svars­for­sik­ret.

Det kan i dén grad be­ta­le sig at plan­la­eg­ge tu­ren på for­hånd. Det er f.eks. et gam­melt tri­ck at kø­re gen­nem Nordtys­kland om nat­ten el­ler me­get tid­ligt om mor­ge­nen, da man så skal va­e­re me­get uhel­dig for at ram­le ind i en kø.

Men min­dre kan og­så gø­re en for­skel. Der er vis­se da­ge med ek­stra rej­se­tra­fik, hvor al trans­port på mo­tor­og stør­re ho­ved­ve­je el­ler knu­de­punk­ter bli­ver en pe­sti­lens. Stor skif­te­dag I dag 15. ok­to­ber er ef­ter­års­fe­ri­ens sto­re ud­rej­se­dag med ek­stra man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.