Da­e­mo­ni og fla­bet char­me

BT - - NYHEDER -

som spil­le­de ro­ck. Og­så Tro­els brug­te en stor del af sin ung­dom i øve­lo­ka­ler­ne. Han tro­e­de, han skul­le va­e­re mu­si­ker. Men fora­el­dre­ne hav­de og­så truk­ket ham med i te­a­tret. Her­fra ma­er­ke­de han en kraft.

Mu­sik­ken og te­a­tret for­e­ne­de han i de­bu­ten i den her­o­stra­tisk be­røm­te ’Ga­so­lin Te­a­ter­kon­cert’, den før­ste af sin art. Det var på Dr. Dan­tes Ave­ny i 1994, ef­ter at han var ble­vet fa­er­dig med Oden­se Te­a­ters elevsko­le. Mu­sik­ken er han vendt til­ba­ge til man­ge gan­ge si­den.

På Dr. Dan­te var der god brug for hans mo­der­ne ty­pe. Han blev fast til­ba­ge­ven­den­de på det ung­dom­me­li­ge te­a­ter, som re­vo­lu­tio­ne­re­de den må­de, man spil­le­de sku­e­spil på her i lan­det med en replik­fø­ring, som dre­je­de i en me­re vir­ke­lig­heds­na­er ret­ning.

»Da jeg var helt ung, var jeg me­get op­ta­get af, at det skul­le ly­de så re­a­li­stisk som mu­ligt. Men hvis det, der bli­ver sagt, er li­ge­gyl­digt, kan det va­e­re li­ge­gyl­digt. Nu sy­nes jeg, det skal ha­ve ae­gt­hed, uan­set gen­re – va­e­re for­bun­det med den sku­e­spil­ler, der si­ger det.« Di­a­bolsk skurk og blød bøs­se Klas­si­ker­mus­k­len har han isa­er få­et tra­e­net på Grøn­ne­gårds Te­a­tret – og­så hos Hol­berg. Og en tid­lig tri­umf for ham uden for den vir­ke­lig­heds­fik­se­re­de re­a­lis­me var den te­a­tralsk-di­a­bol­ske Ja­go, skur­ken i Lars Kaa­lunds im­po­ne­ren­de ’Ot­hel­lo’ på Østre Gasva­erk Te­a­ter, ik­ke ulig den vul­ga­e­re kon­fe­ren­ci­er i ’Ca­ba­ret’, han si­den og­så skul­le spil­le i Gladsaxe. Og så er der selv­føl­ge­lig fil­men. Hans hu­mo­ri­sti­ske, blø­de bøs­se i ’En kort en lang’ for ek­sem­pel, Papri­ka Ste­ens lidt vat­te­de ae­g­te­mand i ’Okay’. Hans Ro­bert­be­løn­ne­de pra­e­sta­tion i ’Ankla­get’ med den far­li­ge al­min­de­lig­hed som et sta­er­kt kort.

Jo, Tro­els Lyby har va­e­ret be­vidst om at ryk­ke vi­de­re. Pa­rat til det he­le, i stand til det me­ste. Han er ik­ke kom­met soven­de til no­get. Selv om han un­der­ti­den ser søv­nig ud. Født og op­vok­set i Sol­b­jerg na­er Aar­hus. Bo­sat på Ama­ger i Kø­ben­havn. Kaereste med sku­e­spil­ler Ce­ci­lie

Sten­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.