Han fik ko

BT - - SPORTEN -

ROD I KULISSEN Es­b­jerg er en klub i kri­se. Det pin­li­ge po­kal­ne­der­lag på 0-1 til 2. di­vi­sions­hol­det B93 tors­dag af­ten var blot kul­mi­na­tio­nen på en lang ra­ek­ke for­fa­er­de­li­ge re­sul­ta­ter fra Su­per­liga-mand­ska­bet. I da­gens BT le­ve­rer ch­eftra­e­ner Co­lin Todd blandt an­det en søn­der­lem­men­de kri­tik af si­ne spil­le­re ef­ter ne­der­la­get. Men oven i klub­bens va­er­ste sport­s­li­ge kri­se si­den nedryk­nin­gen i 2010/2011 sej­ler tin­ge­ne og­så på le­del­ses­gan­ge­ne.

BT kan nem­lig af­slø­re, at klub­bens nye sport­s­di­rek­tør, hol­land­ske Ted van Le­euwen, kort in­den sin pra­e­sen­ta­tion i Es­b­jerg i be­gyn­del­sen af den­ne må­ned fortrød sin be­slut­ning om at si­ge ja tak til job­bet. Kol­de fød­der Det var for­hol­de­ne i Es­b­jerg, der var ved at skra­em­me van Le­euwen fra job­bet. Han fik slet og ret kol­de fød­der. Det me­get be­gra­en­se­de øko­no­mi­ske rå­de­rum var ik­ke no­get, hol­la­en­de­ren men­te, han kun­ne ar­bej­de med. Der­for vil­le han sprin­ge fra, men i sid­ste en­de blev det kun ved snak­ken, og Ted van Le­euwen end­te med at skri­ve un­der på en funk­tio­na­er­kon­trakt.

BT har snak­ket med en hånd­fuld kil­der igen­nem de se­ne­ste uger – før­ste gang var for 10 da­ge si­den – i og om­kring Es­b­jerg, der be­kra­ef­ter for­lø­bet.

Klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand Kri­stof­fer Jarl Kri­sten­sen har ik­ke man­ge kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en, men han forta­el­ler, at det er ham, der har stå­et for for­hand­lin­ger­ne med van Le­euwen.

»Det er ik­ke no­get, der har va­e­ret på ta­le med mig, og det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, men jeg har som så­dan in­gen kom­men­ta­rer til an­sa­et­tel­ses­for­hold,« si­ger Kri­stof­fer Jarl Kri­sten­sen til BT om­kring op­lys­nin­ger­ne om van Le­euwens for­try­del­se. In­gen magisk tryl­le­stav BT har og­så va­e­ret i kon­takt med Es­b­jerg-di­rek­tør Hans-Pe­ter Ras­mus­sen, der med na­e­sten sam­me ord­lyd som for­man­den står ufor­stå­en­de over­for, at hol­la­en­de­ren skul­le ha­ve få­et kol­de fød­der.

Ch­eftra­e­ner Co­lin Todd er ik­ke be­kendt med si­tu­a­tio­nen om­kring den nye sport­s­di­rek­tørs an­sa­et­tel­se, men han forta­el­ler, at han har snak­ket med ham om klub­ben.

»Han er jo først li­ge star­tet tirs­dag (4. ok­to­ber, red.), men jeg tog med ham til en re­ser­ve­holdskamp, og så tog han til­ba­ge til Hol­land. Ef­ter­føl­gen­de var han til kam­pen mod B93 tors­dag. Han så nok, hvad han al­le­re­de vid­ste, i for­hold til hvor sva­ert et job han har. Han snak­ke­de om for­vent­nin­ger­ne i den­ne klub. Jeg ken­der dem ik­ke. Jeg ved ae­r­lig talt ik­ke, hvad for­vent­nin- LØRDAG 15. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.