Fød­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ger­ne er i klub­ben. Folk sa­et­ter må­ske am­bi­tio­ner for højt, men vi kan kun nå til et vist sted,« ly­der det fra Co­lin Todd, der ik­ke har al­ver­dens for­vent­nin­ger til, at hol­la­en­de­ren kan ska­be mirak­ler i det ve­stjy­ske.

»Han har et stort ar­bej­de for­an sig, li­ge­som jeg har. Men vi kan ik­ke ba­re svin­ge med tryl­le­sta­ven. Den her klub har va­e­ret i en ned­ad­gå­en­de spiral i en rum tid. Tra­e­ne­re er kom­met og gå­et. På et tids­punkt er vi dem, der ta­ger an­svar for det. Og jeg er og­så klar til at ta­ge det an­svar. Men spil­ler­ne skal og­så se in­dad, for­di det ik­ke kun kan va­e­re tra­e­ne­rens skyld,« si­ger Co­lin Todd om det ar­bej­de, der ven­ter for­u­de for duo­en.

Det har trods fle­re opkald og SMS’er ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få en kommentar fra Ted van Le­euwen om de kol­de fød­der. Es­b­jerg har va­e­ret me­get spar­som­me med in­for­ma­tio­ner­ne i for­lø­bet op til an­sa­et­tel­sen af Ted van Le­euwen. Her føl­ger et over­blik over det pud­si­ge an­sa­et­tel­ses­for­løb: I be­gyn­del­sen af au­gust bli­ver Twen­tes tek­ni­ske di­rek­tør, Ted van Le­euwen, før­ste gang sat i for­bin­del­se med sport­s­di­rek­tørjob­bet i Es­b­jerg. Be­sty­rel­ses­for­mand Kri­stof­fer Jarl Kri­sten­sen be­na­eg­ter at ken­de til hol­la­en­de­ren over for Jyd­skeVest­ky­sten. Over for det hol­land­ske me­die Vo­et­ball In­ter­na­tio­nal si­ger van Le­euwen selv, at han ik­ke vil kom­men­te­re ryg­ter om sin egen frem­tid. aug. aug. sep. okt. okt..

End­nu har Es­b­jerg in­tet meldt ud of­fent­ligt. Hver­ken om klub­ben for­hand­ler med van Le­euwen, el­ler hvor­når han skal ha­ve før­ste ar­bejds­sdag. Fle­re medier skri­ver, at han an­sa­et­tes pr. 1. ok­to­ber. Jyd­skeVest­ky­sten brin­ger ar­tik­len ’Mens vi al­le ven­ter på den hem­me­li­ge sport­s­di­rek­tør’. Et par da­ge ef­ter, at folk for­ven­te­de, han skul­le kom­me, pra­e­sen­te­res Ted van Le­euwen en­de­lig som ny sport­s­di­rek­tør. BT kan forta­el­le, at Ted van Le­euwen var ved at få kol­de fød­der kort før sin til­tra­e­del­se i Es­b­jerg 1. ok­to­ber på grund af det sna­ev­re øko­no­mi­ske rå­de­rum i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.