Es­b­jerg-tra­e­ner lan­ger ud ef­ter spil­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DÅR­LIG INDSTILLING Es­b­jerg er en klub i stor sport­s­lig kri­se. Det blev der sat stor, fed streg un­der i tors­da­gens pin­li­ge po­kal-exit, der kom­mer i kølvan­det på en lang ra­ek­ke dår­li­ge re­sul­ta­ter i Su­per­liga­en, hvor ve­stjy­der­ne lig­ger sidst. Her er det blot ble­vet til én sejr i 12 kam­pe. Se­ne­ste sejr i det he­le ta­get lig­ger til­ba­ge i au­gust, hvor man vandt 5-0 over Hår­by/Fle­mø­se i po­ka­len.

Ef­ter 0-1-bla­ma­gen mod B93 sky­der Co­lin Todd nu med skar­pt mod Es­b­jerg-spil­ler­ne.

»Det bur­de al­drig ha­ve va­e­ret sket, men det ske­te. Vi fik, hvad vi fortjen­te, for­di det ba­re ik­ke var godt nok. Det var ik­ke ac­cep­ta­belt. Jeg kan ik­ke be­skyt­te spil­ler­ne la­en­ge­re,« si­ger han til BT.

»Alt, hvad jeg sag­de i om­kla­ed­nings­rum­met, vil jeg al­tid hol­de for mig selv. Men det gør ik­ke nok ondt på dem. Det gør me­re ondt på mig end spil­ler­ne. Jeg har al­drig va­e­ret så øde­lagt, som jeg var i af­tes. Jeg har va­e­ret i fod­bold i lang, lang tid, men det re­sul­tat gjor­de for­fa­er­de­ligt ondt på mig. Men jeg tror ik­ke, det be­ty­der det sam­me for spil­ler­ne.«

»De ac­cep­te­rer ba­re ting i li­vet for let. Det er ik­ke til­fa­el­digt i den­ne fod­bold­klub, når jeg ser på de tra­e­ne­re, der er kom­met og gå­et, kom­met og gå­et, kom­met og gå­et. Så kom jeg ind. Det er på ti­de, at spil­ler­ne ser på sig selv og ik­ke be­skyl­der tra­e­ner­ne.«

»Vi kan kom­me til et ni­veau, vi kan nå den na­e­ste ud­for­dring, men vi kan ik­ke kom­me over den ud­for­dring. Der er for­hin­drin­ger på vo­res vej, vi ik­ke kan over­kom­me.«

»Det, jeg me­ner med det, er, at vi vi­ste mod Ran­ders og Sil­ke­borg, at det er et ni­veau, vi kan va­e­re på. Men så ta­ger vi til Nord­s­ja­el­land, og vi ry­ger langt un­der det ni­veau. Igen i de før­ste 45 mi­nut­ter som tors­dag mod B93. Vi kan ik­ke kom­me over den for­hin­dring for at nå det na­e­ste ni­veau. Vi bli­ver ved med at bli­ve slå­et til­ba­ge til start. Det er ik­ke ac­cep­ta­belt.«

»Vi spil­ler på man­dag mod Lyng­by, og vi må gi­ve spil­ler­ne chan­cen. Det er op til mig at løf­te trup­pen, og det vil jeg prø­ve at gø­re. Fod­bold kan aen­dre sig hur­tigt. Vi ved, at vo­res pra­e­sta­tio­ner til ti­der ik­ke har va­e­ret go­de nok, men jeg kan kun prø­ve at le­ve­re, hvad jeg sy­nes, der skal til. Vi fin­der det me­get sva­ert at tra­ef­fe de ret­te be­slut­nin­ger på ba­nen, men vi vil al­tid gå på ba­nen for at ka­em­pe.«

Eng­la­en­de­ren skrev un­der på en étårig kon­trakt med ve­stjy­der­ne, ef­ter han for­lod Ran­ders tid­li­ge­re på året. De ac­cep­te­rer ba­re ting i li­vet for let. Det er ik­ke til­fa­el­digt i den­ne fod­bold­klub, når jeg ser på de tra­e­ne­re, der er kom­met og gå­et, kom­met og gå­et, kom­met og gå­et. Så kom jeg ind. Det er på ti­de, at spil­ler­ne ser på sig selv og ik­ke be­skyl­der tra­e­ner­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.