Op­giv al­drig en drøm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HDet kun­ne må­ske va­e­re fri­sten­de at drop­pe et mel­lem­godt F1-team for et de­ci­de­ret top­hold i sport­s­vogns­ra­cing. Men det vil va­e­re et helt for­kert kar­ri­e­re­valg, for Ke­vin Magnus­sen har sta­dig man­ge go­de For­mel 1-år i sig Pe­ter Ny­gaard EL­LER IK­KE RENAULTS an­den op­tion på Ke­vin Magnus­sen blev ind­løst. Den 14-da­ges for­la­en­gel­se Magnus­sen gav Re­nault ’for at vi­se min loy­a­li­tet,’ som han sag­de, ud­nyt­te­de tea­met til at hy­re ty­ske Ni­co Hül­ken­berg. Men der er jo hel­ler in­gen, der har lo­vet, at loy­a­li­tet skal fun­ge­re beg­ge ve­je …

Som af­slø­ret i BT man­dag ar­bej­der Re­nault nu på at kø­be Valt­te­ri Bot­tas fri fra Wil­li­ams-tea­met, og hvis hand­len går i or­den, vil Ke­vin Magnus­sen de­fi­ni­tivt va­e­re hi­sto­rie hos det fran­ske team. Wil­li­ams er ik­ke me­get for at slip­pe fin­nen, for med rook­i­en Lan­ce Stroll li­net op til den an­den bil er det vig­tigt at ha­ve en er­fa­ren første­kø­rer. Li­ge nu vur­de­rer jeg Renaults chan­cer for at få fat i Bot­tas til at va­e­re 50/50, og hvis det ik­ke lyk­kes, er Magnus­sen sta­dig i spil som Re­nault-kø­rer. Spil­let om Bot­tas kan ta­ge uger el­ler li­ge­frem må­ne­der, og selv­om fin­nen skul­le bli­ve hos Wil­li­ams, er der an­dre se­ri­ø­se bej­le­re til Re­nault-sa­e­det ved si­den af Hül­ken­berg.

Jo­ly­on Pal­mer har med et par sta­er­ke pra­e­sta­tio­ner kørt sig ind i kam­pen, og der snak­kes om, at han kan bak­ke sin kan­di­da­tur op med cir­ka 100 mio. kr. Det er om­trent dob­belt så me­get, som dan­ske Ja­ck & Jo­nes i år har brugt på Re­nault, og med lønt­un­ge Hül­ken­berg på plads (ty­ske medier an­ty­der en hy­re på 120 mio. kr. for tre år) kan øko­no­mi­en bli­ve af­gø­ren­de. Med­min­dre Ja­ck & Jo­nes går et gear op, vil Pal­mer der­for stå sta­er­kt. De to Re­nault-kø­re­res pra­e­sta­tio­ner i sid­ste we­e­kends grand­prix i Ja­pan vil og­så pe­ge i ret­ning af Pal­mer som det op­lag­te valg, men F1-folk har, som Magnus­sen of­te på­pe­ger, en kort hukom­mel­se. Der­for kan dan­ske­ren bry­de ef­fek­tivt til­ba­ge i de kom­men­de to we­e­ken­der i lø­be­ne i Austin og Me­xi­co Ci­ty. UN­GE ESTEBAN OCON er og­så sta­dig en mu­lig­hed, så det vil i al­le til­fa­el­de va­e­re uklogt af Magnus­sen at ven­te for la­en­ge på Re­nault. Selv­om Bot­tas skul­le bli­ve hos Wil­li­ams, er der ab­so­lut in­gen ga­ran­ti for, at Magnus­sen kan fort­sa­et­te hos det fran­ske team. Og den må­de, Re­nault-le­del­sen har be­hand­let ham på de se­ne­ste uger, kun­ne ty­de på, at man al­le­re­de HAR af­skre­vet dan­ske­ren. Kun for­di Ser­gio Pérez og Car­los Sainz Jr. har tak­ket nej til Re­nault, og Bot­tas må­ske gør det, er Ke­vin Magnus­sen sta­dig i spil hos Re­nault.

Med Hül­ken­bergs Re­nault-af­ta­le op­står der et le­digt sa­e­de hos For­ce In­dia. Magnus­sen og co har al­le­re­de va­e­ret i kon­takt med det in­disk-eje­de team, men det sam­me har Pal­mer med si­ne 100 mio. kr., Ocon og Pa­scal We­hr­le­in, der som Mer­ce­des ju­ni­or-kø­re­re kan til­by­de en form for ra­bat på tea­mets mo­to­rer. For­ce In­dia har la­en­ge haft øko­no­mi­ske pro­ble­mer og er i prin­cip­pet til salg, så jeg er ban­ge for, at øko­no­mi­ske hen­syn kan ud­brem­se Magnus­sen i kam­pen om det le­di­ge sa­e­de. HVIS RE­NAULT SKUL­LE få held til at hy­re Bot­tas, er Magnus­sen til gen­ga­eld det op­lag­te valg for Wil­li­ams. Han er den mest er­far­ne af de kø­re­re, der sta­dig er le­di­ge, og med un­ge Stoll som an­den­kø­rer kan hans to F1-sa­e­so­ner for McLa­ren og Re­nault bli­ve Ke­vin Magnus­sens trum­f­kort. Team­che­fer­ne Frank og Clai­re Wil­li­ams var ik­ke i Ja­pan i we­e­ken­den, men jeg ved, at der blev op­ta­get kon­takt til an­dre le­den­de Wil­li­ams-folk.

Det ame­ri­kan­ske Haas-team er og­så en mu­lig­hed, men det for­ud­sa­et­ter, at man va­el­ger at skil­le sig af med Esteban Gu­tiér­rez, der bå­de har sta­er­ke sponso­rer og go­de for­bin­del­ser til tea­mets mo­tor­part­ner, Fer­ra­ri.

En­de­lig er der det lil­le Ma­nor­team, hvor der vil op­stå en plads, hvis Ocon el­ler We­hr­le­in bli­ver for­frem­met til For­ce In­dia. Det er et ind­vik­let pus­le­spil, hvor der nu og­så er duk­ket en helt ny brik op, der egent­lig hø­rer hjem­me i et helt an­det spil. Mark Web­ber, der ef­ter en flot For­mel 1-kar­ri­e­re i 2014 skif­te­de til Pors­ches Le Mansteam, med­del­te tors­dag, at han stop­per som ak­tiv ef­ter den­ne sa­e­son. Ke­vin Magnus­sen im­po­ne­re­de Pors­che, da han for et år si­den te­ste­de tea­mets Le Mans-ra­cer, og han vil utvivl­s­omt stå på ty­sker­nes li­ste over po­ten­ti­el­le af­lø­se­re for Web­ber. DET KUN­NE MÅ­SKE va­e­re fri­sten­de at drop­pe et mel­lem­godt F1-team for et de­ci­de­ret top­hold i sport­s­vogns-ra­cing. Men det vil va­e­re et helt for­kert kar­ri­e­re­valg, for Ke­vin Magnus­sen har sta­dig man­ge go­de For­mel 1-år i sig.

Re­nault-even­ty­ret er må­ske slut – men der er sta­dig en ra­ek­ke an­dre mu­lig­he­der i mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se, og pla­ner­ne B, C og D er hel­dig­vis al­le­re­de på ba­nen. Le Mans og sport­s­vog­ne skal Magnus­sen først over­ve­je om 10 år. Det er for kø­re­re, der har op­gi­vet For­mel 1 – el­ler er ble­vet op­gi­vet af For­mel 1. Og dér er Ke­vin Magnus­sen så langt­fra.

Han skal i dis­se fru­stre­ren­de da­ge ba­re hu­ske sit mot­to:

’Op­giv al­drig en drøm’. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.