Der kan kom­me man­ge fle­re til fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR 16 ÅR si­den var jeg til fod­bold i Lon­don sam­men med min hold­kam­me­rat Pe­ter Las­sen. Vi så Ar­se­nal mod Sout­hamp­ton på Hig­h­bury, og det var jo va­el­digt hyg­ge­ligt. Bort­set fra at når bol­den var me­re end tre me­ter over gra­esta­ep­pet, så kun­ne vi ik­ke se den, for­di tri­bu­ne­af­snit­tet over os ra­ge­de ud over vo­res plad­ser. Jo, jo, at­mos­fa­e­ren var fin, og Ar­se­nal vandt 1-0 på et sent mål af Pa­tri­ck Vieira, men det var ik­ke sa­er­ligt fedt ik­ke at kun­ne føl­ge bol­den, når den var op­pe i luf­ten.

Når jeg om­ta­ler den­ne kamp, er det, for­di jeg na­e­sten ik­ke or­ker at hø­re me­re nostal­gi fra al­le dem, der an­gi­ve­ligt øn­sker sig de go’e gam­le da­ge til­ba­ge på de en­gel­ske fod­bold-sta­dio­ner. Den­gang Ar­se­nal spil­le­de på Hig­h­bury, Sout­hamp­ton på The Dell, Man­che­ster Ci­ty på Mai­ne Ro­ad, Sun­der­land på Ro­ker Park og West Ham på Up­ton Park. Al­ting var jo ik­ke bed­re den­gang, hvil­ket min og Pe­ter Las­sens tur til Hig­h­bury skal tje­ne som ek­sem­pel på. Kom­for­ten på de gam­le sta­dio­ner var elen­dig, ud­sy­net til ba­nen of­te be­gra­en­set, toilet­for­hol­de­ne skan­da­lø­se og plad­sen me­re end trang. Bå­de uden for sta­dion og in­den­for.

OK, fair nok, den slags ting kan og­så ha­ve sin char­me. I min­dre po­r­tio­ner, og det er hel­ler ik­ke min va­e­sent­lig­ste po­in­te i for­hold til sta­dion-for­hol­de­ne på de gam­le og de nye are­na­er. Min va­e­sent­lig­ste po­in­te er da den ind­ly­sen­de, at nu kan der kom­me man­ge fle­re til fod­bold. Ja, så nu kan de su­per-kom­merci­el­le fod­bold-for­ret­nin­ger tje­ne end­nu fle­re pen­ge, ly­der det su­re mod­svar fra de gam­le da­ge. Hvor­ef­ter jeg gen­ta­ger, den­ne gang lidt hø­je­re: DER KAN KOM­ME MAN­GE FLE­RE TIL FOD­BOLD. JEG SY­NES JO, det er det bed­ste ar­gu­ment over­ho­ve­det for de sta­dionud­vi­del­ser og -flyt­nin­ger, der lø­ben­de fin­der sted i en­gelsk fod­bold, for hos de sto­re klub­ber i de sto­re by­er er der et ind­ly­sen­de be­hov for en stør­re ka­pa­ci­tet. Prøv blot at kig­ge på Tot­ten­ham, der i en men­ne­ske­al­der har måt­tet af­vik­le si­ne hjem­me­kam­pe på det neds­lid­te Whi­te Hart La­ne med plads til søl­le 36.000 til­sku­e­re. Hvad ske­te der, da klub­ben på grund af den ak­tu­el­le sta­dion-om­byg­ning måt­te flyt­te sin Cham­pions Le­ague kamp mod Mo­na­co til Wem­bley? Jo, der kom 85.000 (!) til­sku­e­re. To­talt ud­solgt. Sig så ik­ke, at Tot­ten­ham ik­ke har be­hov for et nyt sta­dion.

Det er klub­ben hel­dig­vis og­så i fuld gang med at byg­ge. Det nye Whi­te Hart La­ne, som det fo­re­lø­bigt hed­der, kom­mer til at lig­ge klos op af det nu­va­e­ren­de på High Ro­ad i det nor­døst­li­ge Lon­don og kom­mer til at ha­ve plads til 61.000 til­sku­e­re. Ja, det er li­ge nøj­ag­tigt 568 me­re end der er plads til på Ar­se­nals Emira­tes Sta­di­um, og det er ik­ke til­fa­el­digt.

Jeg var på Whi­te Hart La­ne for to uger si­den til kam­pen mod Man­che­ster Ci­ty, og jeg kun­ne sør­me godt un­de 25.000 til­sku­e­re me­re at kom­me ind og se et af Eng­land p.t. bedst spil­len­de hold. På sam­me må­de, som jeg for en må­ned si­den sad på An­fi­elds nye Main Stand og gla­e­de­de mig over, at vi var nu var 54.000 til­sku­e­re, der hav­de mu­lig­hed for at se Li­ver­pool ud­spil­le Lei­ce­ster. Den nye tri­bu­ne på An­fi­eld har plads til 8.500 fle­re til­sku­e­re, og der er pla­ner om end­nu en ud­vi­del­se, der skal brin­ge ka­pa­ci­te­ten op på 59.000. Til gla­e­de for al­le, for der skal nok bli­ve ud­solgt. EN­DE­LIG ER DER den bran­dak­tu­el­le hi­sto­rie om West Ham Uni­ted, og den ad­skil­ler sig jo mar­kant fra de an­dre to, for­di West Ham er flyt­tet til et nyt sta­dion. The Ham­mers spil­ler ik­ke la­en­ge­re på Up­ton Park i hjer­tet af East End, men fem ki­lo­me­ter mod vest, på det olym­pi­ske sta­dion i by­de­len Strat­ford, der una­eg­te­ligt er en del me­re posh. Jeg har end­nu ik­ke va­e­ret på Lon­don Sta­di­um, som West Hams nye hjem­me­ba­ne hed­der, og jeg vil da sav­ne gå­tu­ren ned mod Up­ton Park ad Gre­en Stre­et med de man­ge shawar­ma-ba­rer, grønt­hand­le­re, bet­ting-kio­sker og fri­sør-sa­lo­ner. Men igen: Up­ton Park hav­de plads til 34.000 til­sku­e­re. Lon­don Sta­di­um kan rum­me 20.000 fle­re og vil i sin fa­er­di­ge form få plads til 60.000. Ind­til vi­de­re har al­le West Hams kam­pe va­e­ret ud­solgt, hvil­ket er end­nu en un­der­streg­ning af, at når vi ta­ler top­fod­bold i Lon­don, er be­ho­vet for me­re ka­pa­ci­tet åben­lyst.

Al­le nostal­gi­ker­ne har og­så va­e­ret frem­me i for­bin­del­se med ud­flyt­nin­gen fra Up­ton Park, og ja, gu’ var det da et fedt sta­dion. Mas­ser af at­mos­fa­e­re. Kort af­stand fra for­re­ste ra­ek­ke til si­de­li­ni­en. Men ka­pa­ci­te­ten var ba­re util­stra­ek­ke­lig, og en ud­vi­del­se en umu­lig­hed på grund af de om­kring­lig­gen­de bo­li­ger. Hidtil i den­ne sa­e­son har West Ham så ba­re haft det tek­ni­ske uheld, at hol­det har spil­let for­fa­er­de­ligt på det nye sta­dion, men det gjor­de de jo og­så in­di­mel­lem på det gam­le. Jeg har da va­e­ret på Up­ton Park til en 1-3-kamp mod Crystal Palace, hvor halv­de­len af til­sku­er­ne var va­ek før sid­ste dom­mer­fløjt, for­di det he­le var så elen­digt. NO­GET AF ET sta­dions at­mos­fa­e­re hand­ler om byg­nin­ger­ne, det lo­ka­le om­rå­de og hi­sto­ri­en. Det an­er­ken­der jeg. Men den va­e­sent­lig­ste in­gri­di­ens er og bli­ver til­sku­er­ne. Og lad mig i den an­led­ning slut­te et helt an­det sted end i Eng­land og Pre­mi­er Le­ague. Nem­lig på Lau­gar­dalsvöl­lur i Reykjavik, som er et af de dår­lig­ste sta­dio­ner, man kan ta­en­ke sig. Pi­vå­bent, in­gen en­de­tri­bu­ner, langt til si­de­linj­en, pis­se­koldt og bla­e­sen­de, men sik­ke en at­mos­fa­e­re, de blot 10.000 til­sku­e­re kun­ne ska­be til de ne­top af­vik­le­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Fin­land og Tyr­ki­et.

Men­ne­sker ska­ber stem­ning. Mur­sten gør ik­ke.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.