To ører og kun én mund

BT - - WEEKEND -

Den­gang jeg var ung, hav­de DR et ra­diopro­gram med tit­len ’No­get for no­get’. Tit­len da­ek­ke­de over, at DR lag­de sen­de­tid til dan­sker­nes brok. Et par ti­mer om ugen kun­ne hvem som helst rin­ge ind og gi­ve luft for ALT det, der ge­ne­re­de – og det var me­get. Der blev li­ge de­le ska­eldt ud – på vej­ret, på an­dre dan­ske­re og isa­er på ’ham idi­o­ten, der rin­ge­de ind li­ge før...’. Nu­vel, der blev luk­ket tem­me­lig me­get gal­de ud, men på po­si­tivsi­den tal­te, at det kun ske­te mel­lem kl. 9 og 11 hver tors­dag (som jeg hu­sker det). Så kla­re ram­mer har de­bat­ten ik­ke i dag. Det fik bl.a. Cil­le Ro­sen­toft og Eva Per­s­son at fø­le, da de med hver sin per­son­li­ge hi­sto­rie ka­ste­de sig ud i den grund­lovs­sik­re­de di­sci­plin, vi kal­der ’den of­fent­li­ge debat’. Ef­ter­føl­gen­de blev de beg­ge ud­sat for vold­som­me og me­get per­son­li­ge ver­ba­le an­greb. Det sy­nes som om, at brok er en del af det dan­ske genom, men i dag brok­ker vi os ik­ke kun to ti­mer om ugen. På Fa­ce­book, blogs og net­tet er der mu­lig­hed for fil­ter­løst at gi­ve sin me­ning til ken­de døg­net rundt. Så det gør vi. Nu ad­va­rer en for­sker om, at de­mo­kra­ti­et er i fa­re – han be­der os om at me­ne lidt min­dre og lyt­te lidt me­re. Der er en grund til, at vi er ud­sty­ret med to ører og kun én mund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.